Naar hoofdinhoud

Onderlegger LT -06- Algemene functies - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Onderlegger LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemene functies

Symbolen roteren en verschalen


Met deze functie kunnen geselecteerde symbolen worden geroteerd om hun eigen invoegpunt of worden verschaald t.o.v. hun eigen invoegpunt.

 


Roteren van symbolen

 1. Klik op knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer 'Wanden, trappen, symbolen' in het rolmenu
 3. Selecteer 'Roteer symbolen' op tabblad 'Overig' in het venster 'Bewerk'
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Selecteer de te roteren symbolen
 6.  Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
 7. Geef de nieuwe rotatie op
 8. Klik op knop [ OK ]
  De geselecteerde symbolen worden geroteerd.
 9. Klik op knop [ Stoppen ] in het commandovenster
  of
  toets <F12>


Verschalen van symbolen

 1. Klik op knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer 'Wanden, trappen, symbolen' in het rolmenu
 3. Selecteer 'Verschaal symbolen' op tabblad 'Overig' in het venster 'Bewerk'
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Selecteer het type te verschalen symbool
 6. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
 7. Selecteer de te verschalen symbolen met de <window>- of <crossing>-optie
 8. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
 9. Geef de verschalingsfactor op
 10. Klik op knop [ OK ]
  De geselecteerde symbolen worden verschaald
 11. Klik op knop [ Stoppen ] in het commandovenster
  of
  toets <F12>


Terug naar Inhoudsopgave


Maatvoeren


Voor het maatvoeren van de tekening worden de standaard AutoCAD-opties gebruikt.

Zie voor eigen stijlen: Instelling Dimension Style maatvoering

 


Maatvoeren

 1. Selecteer knop [ Maten ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer type maatvoering en te gebruiken opties in venster 'Bematen' 
 3. Klik op knop [ Plaatsen ]
 4. Plaats 1e en 2e maatpunt; Gebruik AutoCAD plaatsingsfuncties
 5. Plaats de maatlijn
 6. Bevestig met <Enter>
  of
  wijzig de uitgelezen maat.
 7. Klik in het commandovenster op
  • Knop [ Volgende ] voor plaatsen van de volgende maatlijn
  • Knop [ Stoppen ] om terug te keren naar het venster 'Bematen'
  • Knop [ Opnieuw ]om net geplaatste maatlijn te verwijderen en opnieuw te tekenen.
   Het standaard maatvoeringscommando van AutoCAD LT wordt gebruikt, waarbij associatief wordt gemaatvoerd. Dit betekend, dat als met het commando <STRETCH> de maatpunten verplaatsen (met het gemaatvoerde element) de maat automatisch wordt aangepast. Behalve als de maat handmatig is ingegeven.

Terug naar Inhoudsopgave


Teksten en attributen bewerken


Geplaatste teksten en attributen kunnen groepsgewijs bewerkt worden:

 • Wijziging van laagnaam
 • Wijziging van kleur
 • Wijziging van teksthoogte
 • Wijziging/vervanging van tekst(delen) door een andere tekst of tekstdeel 
 • Tekstrotatie

Hierbij kunnen verschillende selectiemogelijkheden (filters) worden opgegeven op basis van:

 • Laagnaam
 • Kleur
 • Teksthoogte
 • Tekstinhoud
 • Attribuutnaam
 • Tekst rotatie
De standaard commando’s om teksten te wijzigen zijn DDEDIT, DDMODIFY en CHANGE kennen deze combinatie van mogelijkheden niet.
Teksten worden met de standaard AutoCAD commando’s TEXT, DTEXT en MTEXT geplaatst.

 


Wijzigen teksten of attributen

 1. Selecteer knop [ Bewerk ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer 'Bewerken tekst' in het Rolmenu
 3. Geef selectie criteria op voor de te vervangen teksten of attributen
 4. Geef de nieuwe tekst of teksteigenschappen op
  Tekstkleur kan worden bepaald
  • Automatisch: Volgens norm, of
  • Opgave: kleur.
 5. Klik op knop [ OK ]
 6. Selecteer de te wijzigen teksten of attributen
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>

Terug naar Inhoudsopgave


Kleuren tekening wijzigen


De entiteiten (lijnen, teksten, symbolen, etc.) kunnen van kleur worden veranderd, zodat deze bijvoorbeeld niet (storend) op de voorgrond treden.

De gewijzigde tekening moet worden opgeslagen als .DXF-bestand; de oorspronkelijke tekening blijft ongewijzigd op het scherm.

De gewijzigde tekening (in DXF-formaat) moet vervolgens in AutoCAD worden geopend om de tekening te bewerken en/of als .DWG-bestand te kunnen opslaan om de tekening als XREF-tekening te kunnen gebruiken. 

 

Kleuren tekeningonderdelen wijzigen

 1. Selecteer knop [ Bewerk ] in knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer 'Kleuren in tekening wijzigen' in het rolmenu
 3. Geef in het venster op:
  • Alles volgens de laagkleur te wijzigen
  • En/of Alles naar een gelijke kleur om te zetten
  • Geef zonodig een andere map en bestandsnaam op
 4. Klik op knop [ OK ]
  De kleuren in de tekening worden aangepast en de tekening wordt opgeslagen.
  Gemeld wordt, dat de opgeslagen DXF tekening moet worden geopend om te kunnen bewerken.
 5. Klik op knop [ OK ]
  De oorspronkelijke tekening blijft hierbij ongewijzigd op het scherm.

Terug naar Inhoudsopgave


Laagbewerkingen


Elementen die niet direct met NOR-Onderlegger LT kunnen worden getekend kunnen met standaard AutoCAD-commando’s worden getekend. Deze elementen moeten wel op de juiste laag worden gezet. Hiervoor moet de betreffende laag actief current) worden gemaakt.

Elementen op een foutieve laag kunnen op de juiste laag worden overgezet.

Laaggroepen (voor stramienen en voor hulplijnen) kunnen aan en uit gezet worden (zichtbaar/onzichtbaar).

Afzonderlijke lagen kunnen uit gezet worden.


Laag actief maken

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laag actief'
 3. Selecteer element op gewenste laag
 4. Klik op knop [ OK ]


Elementen van laag wijzigen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Wijzig laag'
 3. Selecteer element op laag waarop element gezet moet worden
 4. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
 5. Selecteer elementen die op aangewezen laag gezet moeten worden
 6. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>


Laag uit zetten

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laag uit'
 3. Selecteer element op gewenste laag
 4. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>

Terug naar Inhoudsopgave


Laaginstellingen


Voor het plotten en voor het bewerken van de tekening kan het handig zijn de standaard laaginstellingen aan te passen: aan/uit, kleur, lijntype.

Het is mogelijk elke aparte instelling op te slaan en weer in te lezen.

Door de standaard naamgeving van lagen kunnen de laaginstellingen in elke tekening gebruikt worden.

 


Laaginstelling opslaan

 • Wijzig eventueel de laaginstellingen, in AutoCAD LT Menu FORMAT, Layer…
 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laaginstell. opslaan'
 3. Geef laaginstelling een naam linksboven in het venster.
  • LAGEN.SVL is standaard instelling
  • standaard map is C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\OLT\B
  • extensie van bestand is .SVL 
 4. Klik op knop [ OK ]

Laaginstelling inlezen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Laaginstell. opvragen'
 3. Selecteer laaginstelling linksmidden in het venster.
 4. LAGEN.SVL is standaard instelling
  • standaard map is C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\OLT\B
  • extensie van bestand is .SVL 
 5. Klik op knop [ OK ]
  laag voor laag wordt dan ingesteld. Dit kan enige tijd nemen.

Terug naar Inhoudsopgave


Lagenbeheer


Laaggroepen kunnen simpel “aan” en “uit” worden gezet.

Standaard zijn laaggroepen gedefinieerd die binnen de applicatie zinvol zijn. Het is mogelijk om eigen laaggroepen te definiëren. Dit gebeurt met Notepad.exe in configuratiebestand ..\B\Layerman.ini.

 

 


Aan of Uit zetten van laaggroepen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer 'Lagen beheer' in het menu
 3. Selecteer de laaggroep(en) in venster 'Lagen'
 4. Voor het toepassen in de actieve viewport:
  Vink In actieve viewport “Aan”
 5. Klik op knop:
  • [ Aan ]
   of
  • [ Uit ]
   De lagen worden direct 'aan' resp. 'uit' gezet
 6. Klik op knop [ Sluiten ] om het venster te verlaten

Aanpassen laaggroepen

 1. Selecteer knop [ Lagen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer 'Lagen beheer' in het menu
 3. Klik op knop [ Instellen ]
  Notepad.exe wordt gestart met ..\B\Layerman.ini
  • Toevoegen van laaggroepen (aan venster 'Lagen')
   Voeg onder sectie [Lagensets]een nieuwe laaggroep toe:
   • Structuur:    “Omschrijving”=Laagnaam
   • Als wildcards mag het volgende toegepast worden:
    • ? Voor een willekeurig teken
    • * Voor een willekeurige reeks tekens 
    • [lijst] voor een serie tekens b.v. [1-3] voor 1,2,3 ; [C-F] voor C,D,E,F
   • Er mogen ook meerdere laagnamen, gescheiden door komma’s (,) achter elkaar gezet worden
  • Wijzigen laaggroep
   Wijzig het laagfilter van de laaggroep onder sectie [Lagensets]
  • Verwijderen laaggroep (uit venster 'Lagen')
   Verplaats de regel met de betreffende laaggroep onder sectie [Lagensets] naar onder sectie [Laagdefinities]
   In venster 'Lagen' zullen alleen de laaggroepen worden getoond die onder sectie [Lagensets] staan; de laaggroepen onder sectie [Laagdefinities] worden niet getoond.
 4. Sla het gewijzigde bestand op

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolen maken


Eigen symbolen zijn aan te maken en in een eigen symbolenmenu te zetten. Meerdere symbolenmenu's zijn aan te maken, en binnen deze menu's zijn submenu's aan te maken.

Vanuit dit eigen symbolenmenu kunnen de symbolen op tekening worden geplaatst.

De symbolen worden opgeslagen in map C:\ProgramData\Cadac\LT\7\NOR-Onderlegger LT\U, of zoals is ingesteld onder Opties, Padinstellingen.

In deze map staat een Access database (Usermnu.mdb) met nadere gegevens van de usersymbolen, en staat per symbool een .dwg en een .sld bestand.

 


Aanmaken nieuw symbool

 • Teken het symbool op laag 0
 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Symbolen toevoegen'
 3. Vul in venster 'Eigen symbool toevoegen'de gegevens in
  • Symboolnaam en omschrijving, die in het plaatsingsmenu moet komen
  • Menugroep waarin symbool getoond moet worden; eventueel nieuwe groep aanmaken
  • Eventueel submenu kiezen of nieuw aanmaken; bij het aanmaken van een submenu wordt ook een slide gemaakt als afbeelding binnen het iconenvenster
   Eigen menu's en submenu's zijn ook aan te maken via het venster Wijzigen eigen menu. Zie hiervoor: Eigen symbolenmenu wijzigen.
  • Laag waarop symbool geplaatst moet worden; eventueel via knop [ Selecteren ]
 4. Klik op knop [ Aanmaken ]
 5. Geef het invoegpunt van het symbool op tekening aan
 6. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
 7. Selecteer alle elementen van het te maken symbool
 8. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
 9. Geef gebied aan voor maken afbeelding
 10. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>

Opnemen bestaand symbool

 • Symbool is al op de harde schijf/server aanwezig
 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Symbolen toevoegen'
 3. Selecteer 'Symbool van schijf' en klik op knop [ Ophalen ]
 4. Selecteer 1 of meerdere symbolen van schijf
 5. Vul in venster 'Eigen symbool aanmaken'per symbool de overige gegevens in
  1. Symboolomschrijving, die in het plaatsingsmenu moet komen
  2. Menugroep waarin symbool getoond moet worden; eventueel nieuwe groep aanmaken, plaatsen in een bestaand of nieuw te maken submenu
  3. Laag waarop symbool geplaatst moet worden; eventueel via knop [ Selecteren ]
 6. Klik op knop [ Aanmaken ]
  Het symbool wordt opgenomen in het menu.

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolenmenu wijzigen


Bij het aanmaken van de eigen symbolen wordt het een eigen symbolenmenu opgebouwd. Dit eigen symbolenmenu is achteraf aan te passen.

De volgende wijzigingen zijn mogelijk:

 • Wijzigen van de naam van een menu
 • Toevoegen van een nieuw eigen menu en submenu
 • Omschrijvingen, plaatsingslaag en wijze van plaatsing (al dan niet verschaald) van symbolen binnen het (sub)menu aanpassen
 • Verplaatsen van symbolen naar ander menu of submenu
 • Verwijderen van symbolen

 


Symbolen menu en submenu wijzigen, toevoegen of verwijderen

 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Wijzigen menu'
  • Aanmaken nieuw menu
   1. Klik in vak 'Huidig menu wijzigen' op knop [ Nieuw menu ]
   2. Geef de naam op in het popup venster
   3. Klik op knop [ OK ]
  • Menunaam wijzigingen
   1. Selecteer linksboven in het venster het te wijzigen menu 
   2. Klik in vak 'Huidig menu wijzigen' op knop [ Menunaam wijzigen ]
   3. Geef de nieuwe naam op in het popup venster
   4. Klik op knop [ OK ]
  • Aanmaken nieuw submenu
   1. Vink midden boven in het venster 'Submenu'aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   2. Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Nieuw submenu ]
   3. Geef in het popup venster 'Submenu toevoegen'op:
    • de omschrijving van het nieuwe menu
    • in welk menu het submenu moet worden aangemaakt
    • geef op of de slide van schijf moet komen, dat de slide moet worden aangemaakt
   4. Klik op knop [ Aanmaken ]
  • Submenunaam aanpassen of submenu verwijderen
   1. Vink midden boven in het venster 'Submenu' aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   2. Selecteer rechtsboven het aan te passen submenu
   3. Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Submenunaam wijzigen ]
   4. Geef in het popup venster op
    • Voor een nieuwe naam:
     Geef de nieuwe naam op en klik op [ OK ]
    • Voor verwijderen:
     Maak veld leeg en klik op [ OK ] en bevestig dit in het vervolgvenster
  • Volgorde submenu's in menu aanpassen
   1. Vink midden boven in het venster 'Submenu'aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   2. Selecteer boven in het venster het menu en vervolgens het submenu
   3. Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Volgorde ]
   4. Geef in het popup venster 'Volgorde binnen menu 'x' ' het volgnummer op
   5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor elk submenu
  •     Submenu verplaatsen naar ander menu
   1. Vink midden boven in het venster 'Submenu'aan
    Onder in het venster worden submenu gegevens en knoppen zichtbaar.
   2. Selecteer boven in het venster het menu en vervolgens het submenu
   3. Selecteer in vak 'Huidig submenu wijzigen' het menu waar het actieve submenu moet worden verplaatst 
   4. Klik in vak 'Huidig submenu wijzigen' op knop [ Verplaats submenu ]
 3. Selecteer in venster 'Wijzigen eigen menu'het te wijzigen menu en eventueel submenu, en voer daar de wijzigingen op uit:
  • Wijzigen van de menunaam
 4. Selecteer in venster 'Wijzigen eigen menu' de menugroep en vervolgens het te wijzigen symbool:
 5. Klik op knop [ Sluiten ]

Symbolen in menu en submenu wijzigen of verwijderen

 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer menukeuze 'Wijzigen menu'
 3. Selecteer in venster 'Wijzigen eigen menu'de menugroep en vervolgens het te wijzigen symbool:
  • Met knop [ Verwijder symbolen ]wordt het symbool uit het menu verwijderd;
   Als het aankruisvak 'Ook van schijf' ‘aan’ staat wordt het symbool ook van schijf verwijderd!
  • Na keuze ander menu verplaatsen van symbool met knop [ Verplaats symbool ];
  • Na klikken op symbool kunnen Omschrijving, Laag en Verschaling (True/False) aangepast worden.
 4. Klik op knop [ Sluiten ]

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen symbolen plaatsen


De eigen symbolen zijn vanuit aparte eigen symbolenmenu’s te plaatsen. Het menu 'Algemeen' is standaard aanwezig 

 


Plaatsen eigen symbolen

 1. Selecteer knop [ Eigen ] in Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Selecteer (een) eigen menu
 3. Selecteer het gewenste symbool in het iconenvenster
  of
  selecteer een submenu (herkenbaar aan het folder-icon) en daarin het gewenste symbool
  Gebruik knop [ Hoofdmenu ] om vanuit een submenu terug te gaan
 4. Klik op knop [ Plaatsen ]
 5. Geef het insertiepunt op in de tekening
 6. Bepaal de rotatie
 7. Klik op knop [ OK ] in het commandovenster
  of
  toets <F11>
 8. Zelfde symbool nogmaals plaatsen?
  • Ja:
   Klik op knop [ Volgend ] in het commandovenster
   of
   toets <Ctrl><F11>
  • Nee:
   Klik op knop [ Stoppen ] in het commandovenster
   of
   toets <F12>
   Het symbool wordt automatisch op de laag geplaatst welke is opgegeven bij het aanmaken van het symbool.

Terug naar Inhoudsopgave


Eigen stempel


Bij het starten van een nieuwe tekening kunt u (een van) uw eigen stempel(s) automatisch plaatsen. Deze symbolen kunnen ergens centraal staan waardoor alle NOR-LT-applicaties er gebruik van kunnen maken.

Een voorbeeldstempel (STEMPEL.DWG) staat in map C:\Program files\Nordined - Prequest\Lt 6\Olt\S.

Een stempel is opgebouwd uit lijnen, vaste teksten en figuren (vignet) en uit variabele teksten, attributen.

Binnen de installatie-tekening kunnen alleen de variabele teksten worden gewijzigd; andere wijzigingen moeten in het betreffende stempel-symbool zelf worden aangepast.

 

 

Aanpassen stempel (STEMPEL.DWG)

 • Zorg ervoor dat Onderlegger Lt is afgesloten
 1. Start in AutoCAD LT tekening C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\OLT\S\Stempel.dwg
 2. Wijzig en/of teken vaste gegevens met standaard AutoCAD-commando’s
 3. Voeg attributen toe (menu Draw, keuze Block, Define Attributes…) of met commando <DDATTDEF>
 4. Wijzig attributen met commando <DDMODIFY>
 5. Sla de tekening op met commando <SAVE> in map C:\ProgramData\Cadac\LT\7\NOR-Onderlegger LT\U\
  of
  sla de tekening op met <SAVEAS> op in een andere map. Dit voorkomt dat uw stempel wordt overschreven bij installatie van een nieuwe Lt versie.

Maken nieuw stempel

 1. Start in AutoCAD LT nieuwe tekening.
 2. Teken lijnen, plaats vaste teksten en symbolen met standaard AutoCAD-commando’s.
 3. Voeg attributen toe (menu Draw, keuze Block, Define Attributes… of met <DDATTDEF>)
 4. Maak stempel-symbool aan
 5. Selecteer in menu Draw, keuze Block/Make, optie DWG File
  of
  type commando <WBLOCK>
 6. Geef een naam op voor de onderhoek in een centrale map 
 7. Blockname:
 8. toets <ENTER>
 9. Selecteer alle elementen van het stempel
 10. Geef als invoegpunt op de rechter benedenhoek
  Hierna verdwijnt het stempel uit de tekening, en wordt weggeschreven naar de harde schijf.

Stempel binnen de NOR-Applicatie bekend maken

 • Stempel reeds aangemaakt/aanwezig op schijf.
 1. Klik op knop [ Opties ] in de OLT-knoppenbalk
 2. Klik op knop [ Onderhoeken ] in venster 'Opties'
 3. Klik op knop [ Onderhoek Toevoegen ] in venster 'Onderhoeken'
 4. Selecteer het gewenste bestand
 5. Geef de omschrijving op
 6. Klik op knop [ OK ]
  Voor de andere NOR-LT-applicaties is de toegevoegde onderhoek hiermee ook beschikbaar.

Invullen en wijzigen variabele gegevens in stempel

 • Stempel reeds geplaatst in tekening.
 1. Toets DDATTE
 2. Klik in het betreffende vak en vul in of wijzig de tekst
 3. Klik op knop [ OK ]

Opmerkingen

 1. Het stempel wordt automatisch geplaatst op laag BL$4A---_STEMPEL.
  • Alle elementen in <STEMPEL>.DWG op laag 0 krijgen de kleur en lijntype van de laag waarop het stempel wordt geplaatst.
 2. Indien verscheiden kleuren en/of lijntypes nodig zijn kan dit op 2 manieren gebeuren:
  • Kleur en lijntype per element bepalen
   of
  • Extra lagen aanmaken met eigen kleuren:
   • BB$4A---_STEMPEL voor de attributen
   • BA$4A---_STEMPEL voor arceringen
   • BT$4A---_STEMPEL voor (vaste) teksten

Terug naar Inhoudsopgave


Opties


KnopWerking
[ Object Snap ]Instellen van de Running Object Snap. Deze wordt dan bij elke tekening geactiveerd.
[ Beeldovergang ]Beeldovergang bij <Zoom> in/uitschakelen.
[ Kader Invoegen ]

Nieuw kader wordt ingevoegd;

Het bestaande kader wordt niet verwijderd. Dit handmatig te doen.

[ Alg. Instellingen ]

Instellen van Kader, Snap, Grid, Oriëntatie attributen;

Deur-, Raam- en Wanduitsnede-instellingen.

Positie en oriëntatie van Knoppenbalk vastleggen;

Standaardwaarden in dialoogvensters wijzigen (Registry-instellingen)

[ Pad Instellingen ]

Aangeven waar programma bestanden moet zoeken;

Aangeven in welke map ‘browse’-vensters opkomen.

[ Informatie ]

Opvragen (technische) informatie van de tekening.

Opvragen versie-informatie van de applicatie.

[ Onderhoeken ] Toevoegen van eigen (bestaande) onderhoeken.
[ Sluiten ]Sluiten van venster Opties.

Pad-instellingen programmatuur:

 1. Klik op knop [ Opties ] in de OLT-knoppenbalk
 2. Klik op knop [ Pad Instellingen ] in de OLT-knoppenbalk

 

Informatie over de tekening

 1. Klik op knop [ Opties ] in de OLT-knoppenbalk
 2. Klik op knop [ Informatie ]in de OLT-knoppenbalk
  • Via knop  [ Versie Informatie ] zijn de laatste versiewijzigingen op te vragen


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene instellingen


De volgende instellingen zijn te doen

 • Kaderinstellingen: instellen marges en vouwlijnen
 • Snap en Grid-instellingen (kan ook met de standaard AutoCAD commando’s)
 • Wijze van tekenen van deuren en ramen in wanden
 • Kiezen van de oriëntatie van de Knoppenbalk en het vastleggen van de positie
 • Wijzigen/aanvullen van de standaard waarden binnen dialoogvensters d.m.v. de Registry instellingen.

Algemene instellingen voor tekening en tekenen

 


 • Kader instellingen
  • Marges:
   Geef de marges op zoals die op papier moeten gelden; het programma houdt rekening met de plotschaal zoals die bij het starten van de tekening is opgegeven.
  • Vouwlijnen: volgens NEN379 of volgens A4-verdeling
 • Snap en grid instellingen
  • Snap
   Gebruiken en instellen van een Snap-raster. Het Aan- of Uit-zetten van Snap kan binnen AutoCAD LT met <F9> of door dubbelklikken op SNAP in de statusbalk
  • Grid
   Gebruiken en instellen van een Grid-raster. Het Aan- of Uit-zetten van Grid kan binnen AutoCAD LT met <F7> of door dubbelklikken op GRID in de statusbalk
 • Deur/Raam instellingen
  • Uitsnijden
   Bij gevelwanden worden ter plaatse van deuren en ramen altijd wandlijnen onderbroken; met deze optie is dat ook voor binnenwanden in te stellen.
  • Wanddikte overgang enkellijnig/dubbellijnig
   Beneden de aangegeven wanddikte worden deuren en ramen met een enkele lijn aangegeven; daarboven met een dubbele lijn. Daardoor worden deuren en ramen bij dunnen wanden netjes geplot.
 • Positie knoppenbalk
  • Vastleggen
   Hiermee wordt de huidige positie van de knoppenbalk van NOR-Onderlegger LT vastgelegd.
  • Orientatie
   Voor het wisselen tussen een verticale of horizontale knoppenbalk
  • Titelbalk weergeven
   Als de tittelbalk niet wordt weergegeven kan de knoppenbalk boven op de AutoCAD titelbalk en menubalk worden geplaatst zonder dat menu’s onbereikbaar worden
 • Registry instellingen
  Opent venster voor aanpassing van standaardwaarden van dialoogvensters
De gewijzigde deur- en raaminstellingen gelden alleen voor nieuw te plaatsen ramen en deuren.
De gewijzigde kaderinstellingen gelden voor nieuwe tekeningen.

Standaardwaarden dialoogvenster: Registry-instellingen

 


In de dialoogvensters van de applicatie worden lijsten met standaardwaarden gebruikt waaruit gekozen kan worden. Deze standaard waarden zijn aan te passen.

Tevens worden standaardinstellingen vastgelegd voor de te gebruiken maatvoeringsstijl.

Verkeerde wijzigingen in deze instellingen kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben voor het functioneren van de applicatie.
Wijzig dus alleen die instellingen waarvan u zeker weet dat de wijziging goed is.


Wijzigen standaard instellingen

 1. Klik op knop [ Opties ] in knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 2. Klik op knop [ Algemene instellingen ] in venster 'Opties'
 3. Klik op knop [ Registry Instellingen ] in venster 'Algemene Instellingen'
 4. Selecteer in venster 'Instellingen wijzigen'het te wijzigen onderwerp
  • Dubbelklikken op Folder-icon en item geeft mogelijkheid tot aanpassen van standaard waarden
 5. Klik op knop [ OK ]
 6. Klik op knop [ Sluiten ] in venster 'Instellingen wijzigen'
 7. Klik op knop [ Annuleer ] in venster 'Algemene instellingen'
 8. Klik op knop [ Sluiten ] in venster 'Opties'

Instelling Dimension Style maatvoering

 1. Maak een eigen 'Dimension Style' aan via menu Format, keuze Dimension Style... en sla die onder een eigen naam op
 2. Klik op knop [ Opties ] in knoppenbalk NOR-Onderlegger LT
 3. Klik op knop [ Algemene instellingen ] in venster 'Opties'
 4. Klik op knop [ Registry Instellingen ] in venster 'Algemene Instellingen'
 5. Dubbelklik op 'Algemeen' in venster 'Instellingen wijzigen' 
 6. Dubbelklik vervolgens 'DimStyle'
 7. Dubbelklik op de waarde achter het lichtblauwe blokje
 8.  Type de naam van de eerder aangemaakte 'Dimension Style'
 9. Klik op knop [ OK ]
 10. Klik op knop [ Sluiten ] in venster 'Instellingen wijzigen'
 11. Klik op knop [ Annuleer ] in venster 'Algemene instellingen'
 12. Klik op knop [ Sluiten ] in venster 'Opties'
De nu ingestelde Dimension Style zal standaard worden gebruikt bij nieuwe maatvoeringen.

Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld