Naar hoofdinhoud

E LT -01- Algemeen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Elektra LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen

Wat is NOR-Elektra LT


Met NOR-Elektra LT tekent u snel een installatietekening voor de elektrische installatie op basis van een bouwkundige plattegrond.

NOR-Elektra LT tekent 2-dimensionaal.


Met NOR-Elektra LT tekent u snel een installatieschema en blokschema voor verdeelinrichtingen.


NOR-Elektra LT is een applicatie op basis van AutoCAD LT
Basiskennis van AutoCAD LT is vereist:
De standaard AutoCAD-commando’s moeten worden gebruikt voor teksten, maatvoering, wijzigingen, schermmanipulaties etc.


NOR-Elektra LT is bedoeld voor

 • Installatiebedrijven
  • Voor het snel kunnen opzetten van installatietekeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van  de CAD-tekening van de bouwkundige plattegrond.
  • Voor het snel kunnen opzetten van installatieschema’s en blokschema’s voor verdeelinrichtingen.


Functionaliteit

Deze applicatie kent de volgende functies:

 • Tekenen installatieplattegrond voor elektrische installatie;
 • Genereren sparingstekening met sparingslijsten;
 • Genereren van telstaten voor de elektrische installatie;
 • Genereren renvooi
 • Tekenen van schema’s en blokschema’s van verdeelinrichtingen;
 • Tekenen van eenvoudige stroomkringschema’s 
 • Wijzigen van de installatietekeningen
 • Maatvoeren en bematen van de installatietekeningen
 • Maken en plaatsen van eigen symbolen.
 • Koppeling naar calculatie software InstallOffice en Syntess


Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel versie 2.0.


Aansluitende programma’s

De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT kunnen in een aantal specifieke applicaties verder worden bewerkt, of worden gekoppeld aan specifieke installatie-tekeningen.

 • NOR-Onderlegger LT *)
  Voor het tekenen van schematische bouwkundige plattegronden.
 • NOR-Bouwtechniek LT
  Voor het tekenen van bouwkundige plattegronden, aanzichten en doorsnedes.
 • NOR-Licht & Kracht LT *)
  Voor het genereren van elektrotechnische verdeelkastschema’s. Dit kan op basis van extracten uit de Elektra-tekeningen.
 • NOR-Stroomkringschema LT *)
  Voor het maken van stroomkringschema's en kastindelingen.
 • NOR-CV & Lucht LT
  Voor het tekenen van installatieplattegronden voor CV-installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  De luchtkanalen worden 2D getekend; peilmaten moeten bijgeschreven worden.
  De CV-leidingen worden 2D getekend, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Voor het bepalen van radiatoren is een database met gegevens van radiatoren van verschillende fabrikanten beschikbaar. Selectie kan plaats vinden op basis van een warmteafgifteberekening volgens EN 442 en de oude NBN 236.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
  Er is een koppeling met Bink voor radiatorselectie e.d.
 • NOR-Sanitair LT Enkel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden enkel-lijnig getekend in 2D, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
 • NOR-Sanitair LT Dubbel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden dubbel-lijnig getekend in 2D.
  Tevens is NOR-Sanitair Enkellijnig volledig opgenomen.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
 • NOR-BedrijfsHulpVerlening LT *)
  Voor het tekenen van ontruimingstekeningen, brandweertekeningen, aanvalsplannen, plaatsen van gebods-, verbods- en waarschuwingssymbolen.


*) De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT, NOR-Licht & Kracht LT, NOR-Onderlegger LT en NOR-Bedrijfshulpverlening LT zijn uitwisselbaar met de tekeningen die gemaakt zijn in de overeenkomstige NOR-applicaties onder AutoCAD.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving scherm, knoppen en rolmenu’s


NOR-Elektra-LT wordt ‘bovenop’ het scherm van AutoCAD LT getoond als een zwevende Knoppenbalk. Door inklikken op de bovenste balk kan deze Knoppenbalk worden verplaatst. De  icon-knoppen geven Rolmenu’s; de tekst-knoppen Rolmenu’s en dialoogvensters.

De knoppenbalk bestaat uit 3 delen:

 • Linkerdeel voor keuze van type installatie
 • Middendeel voor keuze van symbolen
 • Rechterdeel voor bewerkingen en algemene functies

 

 

 

 

 

KnopMenu / WerkingKnopMenu / Werking

Opnieuw plaatsen van laatst gekozen symbool

In bepaald patroon plaatsen van laatst gekozen symbool

Klikken met rechter muistoets wisselt tussen knop [ Plaats ] en knop [ Speciaal ]

Algemeen

(eigen menu's)

Symbolen toevoegen

Wijzigen menu

Symbolen/Coderen

Goten

 •  Hoekstuk, T-stuk, Kruising
 •  Onderbreken, Verbinden
 •  Verlengen/Inkorten
 • Vertikale goot/Eindstuk
 • Arceren/Verwijderen arc.

Leidingen

Sparingen

Genereren doorsnede

Algemene symbolen

Zoek symbool

Armaturenlijst

Stempelkoppeling

 • Bijwerken stempel
 • Instellingen

Markering wissen

Tekst

Kleuren wijzigen


Informatie tekening/applicatie

Nieuwe /Bestaande tekening

Tekening-instellingen

Kaderinstellingen

ObjectSnap

Snap/Grid instellingen

Orientatie attributen

Ophanghoogte symbolen

Orientatie Knoppenbalk

Positie Knoppenbalk

Registry instellingen


Actief maken laag

Laag uit zetten

Laag van element wijzigen

Lagenbeheer

Laaginst. Opvragen/Opslaan

Tellen Licht&Kracht

Tellen zwakstroom

Kanalisatie

Aantallen symbolen

Leidingen

Calculatie

Markeren

Renvooi

Voeding

Groepen

Symbool

Stuurstroom

Blokschema

Bematen

 • Goten, leidingen bematen
 • Maatvoeren

Andere LT-applicatie startenHelp
Beëindigen


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene werking

NOR-Elektra LT stuurt AutoCAD LT aan: er wordt als het ware indirect getekend.

De kale AutoCAD-commando’s, via AutoCAD-ribbon, knoppenbalken of via toetsenbord blijven altijd beschikbaar.

 

Voorbeelden van commandovensters; bij tekenen leiding, bewerken wanden en plaatsen deur:

 


Knop in commandovensterFunctietoetsShortcut menu (rechter muistoets)
Knop [ OK ]<F11>OK
Knop [ Opnieuw ] of [ Volgend ]<Ctrl><F11>Opnieuw of Volgend
Knop [ Stoppen ]<F12>Stoppen


Algemene werking

 1. Kies via Knoppenbalk NOR-Elektra LT (linker 5 knoppen) de gewenste installatiegroep;
  en/of kies via Knoppenbalk NOR-Elektra LT (middelste 4 knoppen) de gewenste subgroep;
  of
  kies een van ‘tekst’knoppen voor bewerkingsfuncties.
 2. In vervolgmenu’s en vensters vult U gegevens in of kiest U waarden en instellingen
 3. Wat U moet doen wordt aangegeven in een apart commandovenster.
  In de tekening moet U lijnen tekenen (polylijn, rood), wijst U plaatsingspunten aan, of selecteert U lijnen.
 4. De aangegeven handeling kunt U op 3 manieren bevestigen:
  • in dat commandovenster klikken op knop [ OK ] 
  • met functietoets <F11>
  • Met de rechter muistoets het shortcutmenu oproepen en daar OKselecteren
   Het voor AutoCAD normale afsluiten van een selectie met <Enter> is dus niet nodig.
 5. Dan wordt getekend. Hierbij worden in het AutoCAD-commandoveld onder in het scherm de uitgevoerde commando’s getoond.


Speciale plaatsingsfuncties NOR-Elektra LT

 


 • Tab Wand
  Plaatsen 1 of meerdere symbolen langs een wand.
 • Tab Verdeel
  1 of meerdere symbolen worden verdeeld over een aan te geven ruimte.
 • Tab Centreer
  Meerdere symbolen worden met een op te geven onderlinge h.o.h. afstanden gecentreerd in een aan te geven ruimte geplaatst.
  Bij 'Plaatsen van symbolen' wordt dit uitgebreid behandeld.


Zoekfuncties voor standaard symbolen

Er zijn 2 methoden om een standaard symbool op te zoeken om deze op tekening te plaatsen.

 • Via de knoppenbalk van NOR-Elektra LT door het kiezen van een installatiegroep, vervolgens kiezen van een subgroep met knoppen en dan in het rolmenu kiezen van een icon-menu's van waaruit een standaard symbool kan worden gekozen.
   
 • Vanuit knop [ Bewerk ] op symboolnaam direct het bijbehorende icon-menu oproepen.


 1. Klik op knop [ Bewerk]  in de knoppelbalk van NOR-Elektra LT
 2. Selecteer 'Zoek symbool' in het rolmenu
 3. Geef een zoektekst op in venster 'Zoek symbolen'
 4. Klik op knop [ Zoeken ]
 5. Selecteer het gewenste item in de lijst
 6. Klik op knop [ Ga naar symbool ]
Het betreffende icon-menu wordt getoond.


Plaatsvast en maatvast tekenen

 • met standaard AutoCAD hulpmiddelen
KnopWerkingKnopWerking

Objectsnap

Instellen optie


ENDpoint

Eindpunt lijn

INTersection

Snijpunt lijnen 

MIDpoint

Midden lijn/boog

PERpendicular

Haaks op lijn

CENter

Middelpunt

TANgent

Rakend aan

QUAdrant

Kwartier

 INSertion point

Invoegpunt

NODe

‘getekend’ punt

NEArest

Op lijn, cirkel

NONe

Uitschakelen opties

Apparent intersectionExtension
Parallel

Temporary Tracking point
Startpunt/Invoegpunt t.o.v. vast punt verschuiven

FROMpoint

Vanaf punt (referentiepunt)


 • met Object Snap Tracking
De nieuwe AutoCAD-optie Object SnapTracking werkt handig voor het plaatsen met behulp van een referentiepunt.


Verplaatsen en kopiëren

 • Standaard  plaatsings- en kopieerfuncties AutoCAD
  • MOVE - verplaatsen
  • COPY, Multiple- enkelvoudig en meervoudig kopiëren
  • ARRAY, Rectang- rooster-kopiëren, rechthoekig
  • ARRAY, Polar- rooster-kopiëren, rond


Bewerkingsfuncties

 • Standaard bewerkingsfuncties AutoCAD
  • ERASE - verwijderen
  • STRETCH - uitrekken
 • Speciale bewerkingsfuncties NOR-Elektra LT
  • met knop [ Bewerk ]
   • Hoek-oplossing
   • T-splitsing en kruising wanden
   • Helen van lijnen (van 2 in elkaars verlengde liggende lijnen 1 lijn maken)
   • Roteren van symbolen
  • met knop [ Lagen ]
   • elementen op andere laag zetten


Sneller selecteren met Quick Select bij coderen symbolen

Bij een aantal bewerkingsfuncties moet eerst het type symbool worden gekozen en vervolgens moeten de (overige) te bewerken symbolen worden geselecteerd. Het eerste symbool wordt gebruikt gegevens uit te lezen, afhankelijk van de bewerkingsfunctie: type symbool, plaatsingslaag, attributen etc.
Het selecteren gebeurt hier in 2 afzonderlijke acties die met [ OK ] moeten worden afgerond.

Met de optie 'Quick Select' ingeschakeld kan het selecteren in één actie, afgesloten met [ OK ], worden geregeld.

 

Instellen Quick Select

 1. Klik op knop [ Opties ] in Knoppenbalk NOR-Elektra LT
 2. Klik op knop [ Alg. instellingen ] in venster 'Opties'
 3. Vink aan: 'Gebruik quick select bij coderen'
 4. Klik op knop [ OK ]


Wat kan er fout gaan

 • Als vroegtijdig een tekenfunctie wordt afgebroken kan in een aantal gevallen de  Knoppenbalk NOR-Elektra LT onvindbaar zijn.
  • verklein het AutoCAD-venster met knop [ - ]  rechtsboven in het venster tot knop in de Start-balk
  • vergroot AutoCAD weer door op knop [ AutoCAD ] in de Start-balk te klikken.
 • AutoCAD commando UNDO alleen gebruiken om standaard AutoCAD-commando’s ongedaan te maken.
  Bij een NOR-Elektra LT-commando worden een groot aantal AutoCAD-commando’s opgebouwd: met <UNDO> is dan niet meer te zien tot hoever teruggegaan moet worden. Dat kan tot onverwachte gevolgen leiden.
  Gebruik ERASE voor het ongedaan maken van NOR-Elektra LT-commando’s.
 • Herhaling van commando’s door <ENTER> en rechter muistoets
  Laatste AutoCAD-commando (van NOR-Elektra LT-commando) wordt uitgevoerd en niet het volledige ELT-commando.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld