Naar hoofdinhoud

CV & Lucht LT -01- Algemeen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - CV & Lucht LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen

Wat is NOR-CV & Lucht LT

Met NOR-CV & Lucht LT kan snel een installatietekening voor de werktuigkundige installatie (CV-installatie en Luchtbehandelings-installatie) worden getekend op basis van een bouwkundige plattegrond.

NOR-CV & Lucht LT (CV) tekent 2-dimensionaal, met 3D informatie; de CV-installatie kan in 3D worden getoond.

NOR-CV & Lucht LT (Lucht) tekent 2-dimensionaal; peilmaten moet u bijschrijven.

Met NOR-CV & Lucht LT kan snel een schema-tekening voor de werktuigkundige installatie ¬worden getekend.

NOR-CV & Lucht LT is een applicatie op basis van AutoCAD LT

Basiskennis van AutoCAD LT is vereist:

de standaard AutoCAD commando's moeten worden gebruikt voor teksten, wijzigingen, schermmanipulaties etc.


NOR-CV & Lucht LT is bedoeld voor

 • Installatie-bedrijven
  • Voor het snel kunnen opzetten van installatie-tekeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CAD-tekening van de bouwkundige plattegrond;
  • Voor het snel kunnen opzetten van de werktuigkundige schema-tekening.


Functionaliteit

Deze applicatie kent de volgende functies:

 • tekenen installatieplattegrond voor een CV-installatie
 • genereren patroon voor vloerverwarming
 • selecteren van radiatoren op basis van een database met gegevens van radiatoren van verscheidene fabrikanten. Bij de selectie kan gebruik gemaakt worden van een warmte-afgifte-berekening volgens EN 442 en de oude NBN 236
 • tekenen installatieplattegrond voor een luchtbehandelingsinstallatie
 • genereren van uittrekstaten voor de CV-installatie en de luchtbehandelingsinstallatie
 • genereren van een renvooi
 • tekenen van de werktuigkundige schema-tekening
 • wijzigen van de installatietekeningen
 • maatvoeren en bematen van de installatietekening
 • maken en plaatsen van eigen symbolen


Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel versie 2.0.


Aansluitende programma’s

De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-CV & Lucht LT kunnen in een aantal specifieke applicaties verder worden bewerkt, of worden gekoppeld aan specifieke installatie-tekeningen.

 • NOR-Onderlegger LT *)
  Voor het tekenen van schematische bouwkundige plattegronden.
 • NOR-Bouwtechniek LT
  Voor het tekenen van bouwkundige plattegronden, aanzichten en doorsnedes.
 • NOR-BedrijfsHulpVerlening LT *)
  Voor het tekenen van ontruimingstekeningen, brandweertekeningen, aanvalsplannen, plaatsen van gebods-, verbods- en waarschuwingssymbolen.
 • NOR-Elektra LT *)
  Voor het tekenen van elektrotechnische installatie plattegronden.
  Voor het tekenen van schema’s, blokschema’s en stuurstroom-schema’s van elektrische verdeelinstallaties.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
 • NOR-Licht & Kracht LT *)
  Voor het genereren van elektrotechnische verdeelkastschema’s. Dit kan op basis van extracten uit de Elektra-tekeningen.
 • NOR Stroomkringschema LT *)
  Voor het tekenen van de stroomkringschema’s en kastindelingen
 • NOR-Sanitair LT Enkel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden enkel-lijnig getekend in 2D, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
 • NOR-Sanitair LT Dubbel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden dubbel-lijnig getekend in 2D.
  Tevens is NOR-Sanitair Enkellijnig volledig opgenomen.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
*) De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT, NOR-Licht & Kracht LT, NOR-Onderlegger LT en NOR-Bedrijfshulpverlening LT zijn uitwisselbaar met de tekeningen die gemaakt zijn in de overeenkomstige NOR-applicaties onder AutoCAD.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving scherm, knoppen en rolmenu's

NOR-CV & Lucht-LT wordt ‘bovenop’ het scherm van AutoCAD LT getoond als een zwevende Knoppenbalk. Door inklikken op de bovenste balk kan deze Knoppenbalk worden verplaatst. De icon-knoppen geven Rolmenu’s; de tekst-knoppen Rolmenu’s en dialoogvensters.

De knoppenbalk kan horizontaal of verticaal geplaatst zijn; de positie ervan is aan te passen en vast te leggen.

De titelbalk kan worden verborgen, waardoor de knoppenbalk bij een horizontale positie bovenop de AutoCAD titelbalk en AutoCAD-menu kan worden geplaatst. Hierdoor blijft het tekenvenster vrij om te tekenen, en tevens blijven de AutoCAD-menu’s en knoppenbalken vrij toegankelijk.

De knoppenbalk bestaat uit 3 delen:

 • Linkerdeel (of bovenste deel bij Verticaal) voor keuze van type installatie (CV of Lucht)
 • Middendeel voor keuze onderdelen van de installatie (kanalen, leidingen, symbolen)
 • Rechterdeel (of onderste deel bij Verticaal) voor bewerkingen en algemene functies

  

Knop

Menu / Werking

Knop

Menu / Werking

Opnieuw plaatsen van laatst gekozen symbool

Bematen:
- Kanalen/Leidingen

- Maatvoeren

In bepaald patroon plaatsen van laatst gekozen symbool

Object Snap instellen

Beeldovergang

Kader invoegen

Algemene instellingen

Pad instellingen

Informatie tekening/applicatie

Stempel bekend maken

Bewerk CV:

 – Leidingen

 – Peilen

Bewerk Lucht:

 – Kanalen

 – Roosters

Telgegevens Lucht kopieren

Genereer doorsnede

Algemene symbolen

Leidingberekening Bink

Sparingen

Stempelkoppeling

 - Bijwerken stempel

 - Instellingen

Bewerk Tekst

Kleuren in tekening wijzigen

Kaderinstellingen

Snap/Grid instellingen

Radiator-instellingen

Default bocht

Orientatie Knoppenbalk

Positie Knoppenbalk

Registry instellingen

Actief maken laag
- via Aanwijzen
- via Omschrijving
Laag uit zetten
Laag van element wijzigen

Lagenbeheer

Laaginst. Opvragen
Laaginst. Opslaan

Symboolkleur uit

Overschakelen naar andere (aanwezige) NOR-LT applicatie

Tellen CV leidingen

Tellen CV radiatoren

Kanalen en hulpstukken

Roosters

Calculatie

Renvooi

Renvooi leidingen

Help

Symbolen voor principeschema

Algemeen
Symbolen toevoegen
Wijzigen menu

Beëindigen 


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene werking


NOR-CV & Lucht LT stuurt AutoCAD LT aan: er wordt als het ware indirect getekend.

De kale AutoCAD-commando’s, via AutoCAD-menu, knoppenbalken of via toetsenbord blijven altijd beschikbaar.

Voorbeelden van commando-vensters; bij tekenen leiding of kanaal, bewerken kanalen en plaatsen roosters:


 

Knop in commandovenster

Functietoets

Shortcut menu (rechter muistoets)

Knop [ OK ]

<F11>

OK

Knop [ Opnieuw ] of [ Volgend ]

<Ctrl><F11>

Opnieuw of Volgend

Knop [ Stoppen ]

<F12>

Stoppen

Algemene werking

 1. Kies via Knoppenbalk NOR-CV en Lucht LT (linker 2 knoppen) de gewenste installatiesoort;
  en/of kies via Knoppenbalk NOR-CV en Lucht LT (middelste 4 knoppen) de gewenste onderdelen;
  of kies een van ‘tekst’knoppen voor bewerkingsfuncties.
 2. In vervolgmenu’s en vensters vult U gegevens in of kiest u waarden en instellingen
 3. Wat U moet doen wordt aangegeven in een apart commandovenster.
  In de tekening moet U lijnen tekenen (polylijn, rood), wijst U plaatsingspunten aan, of selecteert U lijnen.
 4. De aangegeven handeling kunt U op 3 manieren bevestigen:
  • In dat commandovenster klikken op knop [ OK ] 
  • Met functietoets <F11>;
  • Met de rechter muistoets het shortcutmenu oproepen en daar 'OK'selecteren
   Het voor AutoCAD normale afsluiten van een selectie met <Enter> is dus niet nodig.
 5. Dan wordt getekend. Hierbij worden in het AutoCAD-commandoveld onder in het scherm de uitgevoerde commando’s getoond.


Plaatsvast en maatvast tekenen

 • met standaard AutoCAD hulpmiddelen 

Knop

Werking

Knop

Werking

Objectsnap

Instellen optieENDpoint
Eindpunt lijn
INTersection
Snijpunt lijnen
MIDpoint
Midden lijn/boog
PERpendicular
Haaks op lijn
CENter
Middelpunt
QUAdrant
Kwartier
INSertion point
Invoegpunt
TANgent
Rakend aan
NODe
‘getekend’ punt
NEArest
Op lijn, cirkel
NONe
Uitschakelen opties
Apparent intersection
 Denkbeeldig snijpunt
Extension
 In het verlengde van

 Parallel
Temporary Tracking point
Startpunt/Invoegpunt t.o.v. vast punt verschuiven
FROMpoint
Vanaf punt (referentiepunt)
 • met Object Snap tracking 
De AutoCAD-optie Object Snap Tracking werkt handig voor het plaatsen met behulp van een referentiepunt.

Verplaatsen en kopiëren

 • Standaard plaatsings- en kopieerfuncties AutoCAD
  • MOVE - verplaatsen
  • COPY, Multiple - enkelvoudig en meervoudig kopiëren
  • ARRAY, Rectang - rooster-kopiëren, rechthoekig
  • ARRAY, Polar - rooster-kopiëren, rond


Bewerkingsfuncties

 • Standaard bewerkingsfuncties AutoCAD
  • ERASE - verwijderen
  • STRETCH - uitrekken
 • Speciale bewerkingsfuncties NOR-CV  & Lucht LT
  • met knop [ Bewerk ]
   • Hoek-oplossing
   • T-splitsing en kruising wanden
   • Helen van lijnen (van 2 in elkaars verlengde liggende lijnen 1 lijn maken)
   • Roteren van symbolen
  • met knop [ Lagen ]
   • elementen op andere laag zetten


Speciale plaatsingsfuncties voor  roosters en radiatoren

 • Tab Wand
  • Plaatsen 1 of meerdere symbolen langs een wand.
 • Tab Verdeel
  • 1 of meerdere symbolen worden verdeeld over een aan te geven ruimte.
 • Tab Centreer
  • Meerdere symbolen worden met een op te geven onderlinge h.o.h. afstanden gecentreerd in een aan te geven ruimte geplaatst.

Wat kan er fout gaan

 • Als vroegtijdig een tekenfunctie wordt afgebroken kan in een aantal gevallen de Knoppenbalk NOR-CV & Lucht LT onvindbaar zijn.
  • verklein het AutoCAD-venster met knop [ - ]  rechtsboven in het venster tot knop in de Start-balk
  • vergroot AutoCAD weer door op knop [ AutoCAD ] in de Start-balk te klikken.
 • AutoCAD commando UNDO alleen gebruiken om standaard AutoCAD-commando’s ongedaan te maken.
  Bij een NOR-CV & Lucht LT-commando worden een groot aantal AutoCAD-commando’s opgebouwd: met <UNDO> is dan niet meer te zien tot hoever teruggegaan moet worden. Dat kan tot onverwachte gevolgen leiden.
   Gebruik ERASE voor het ongedaan maken van NOR-CV & Lucht LT-commando’s.
 • Herhaling van commando’s door <ENTER> en rechter muistoets:
  laatste AutoCAD-commando (van NOR-CV & Lucht LT-commando) wordt uitgevoerd en niet het volledige WLT-commando.

Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld