Naar hoofdinhoud

Stroomkringschema LT -11- Algemene instellingen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Stroomkringschema LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemene instellingen

Opties


KnopWerking
[ Object Snap ]Object Snap instellingen voor gebruik binnen NOR-SKLT
[ Beeldovergang ]Beeldovergang bij <Zoom> in/uitschakelen.
[ Kader Invoegen ]

Nieuw kader wordt ingevoegd.

De gebruiker kan kiezen

-  of het oude kader moet worden verwijderd en

-  of het stempel moet worden vervangen

[ Alg. Instellingen ]

Instellen van Kader, Snap, Grid, Oriëntatie attributen;

Positie en oriëntatie van Knoppenbalk vastleggen;

Plaatsing van symbolen en attributen;

Opzet van de bladen;

Plaatsing van stempel;

Standaardwaarden in dialoogvensters wijzigen (Registry-instellingen)

[ Pad Instellingen ]

Aangeven waar programma bestanden moet zoeken;

Aangeven in welke map ‘browse’-vensters opkomen.

[ Informatie ]

Opvragen (technische) informatie van de tekening

Opvragen versie-informatie van de applicatie

[ Sluiten ]Sluiten van venster 'Opties'.Pad-instellingen programmatuur

 

 • Via knop [ Opties ], [ Pad instellingen ] worden de noodzakelijke paden vastgelegd;
 • Met knop [ Selecteren ] zijn paden te wijzigen door selectie van een ander pad.
 • Met knop [ OK ] worden wijzigingen opgeslagen en wordt het venster verlaten.


Informatie over de tekening


 • Via knop [ Opties ], [ Informatie ] is algemene informatie op te roepen;
 • Met knop [ Versie-informatie ] geeft een overzicht van alle opeenvolgende versie-wijzigingen.
 • Met knop [ OK ] wordt het venster verlaten.


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene instellingen


De volgende instellingen zijn te doen via knop [Opties], en vervolgens knop [Alg. Instellingen]

 • Kaderinstellingen: instellen marges en vouwlijnen
 • Snap en Grid-instellingen (kan ook met de standaard AutoCAD commando’s)
 • Plaatsing symbolen, opbreken lijnen bij plaatsing eigen symbool 'In lijn',
  standaard relais code, kleur van de attributen
 • Opzet van het blad – aantal kolommen, wel/niet doornummeren
 • Te plaatsen Stempel, en wijze van plaatsen
 • Wijzigen en vastleggen van de positie van de knoppenbalk van NOR-Stroomkringschema
 • Wijzigen/aanvullen van de standaard waarden binnen dialoogvensters d.m.v. de Registry instellingen.

 


Kader instellingen

 

 • Via knop [ Opties ], [ Algemene instellingen ]
  • Marges: Geef de marges op zoals die op papier moeten gelden; het programma houdt rekening met de plotschaal zoals die bij het starten van de tekening is opgegeven.
  • Vouwlijnen: volgens NEN379, volgens A4-verdeling, of geen vouwlijnen
De gewijzigde kaderinstellingen gelden voor nieuwe tekeningen.


Snap en grid instellingen

 

 • Via knop [ Opties ], [ Algemene instellingen ]
  • Snap;
   Gebruiken en instellen van een Snap-raster. Het Aan- of Uit-zetten van Snap kan binnen AutoCAD LT met <F9> of door dubbelklikken op SNAP in de statusbalk
  • Grid;
   Gebruiken en instellen van een Grid-raster. Het Aan- of Uit-zetten van Grid kan binnen AutoCAD LT met <F7> of door dubbelklikken op GRID in de statusbalk


Opzet Blad

 

 • Via knop [ Opties ], [ Algemene instellingen ], tabblad 'Opzet Blad'
  • Keuze van bladindeling: 10- of 20-koloms;
  • Keuze wel/niet doornummeren van kolommen;
  • Keuze wel/niet weergeven van het bladnummer in de eerste kolom van elk blad;
Als de "Bladindeling" en/of de optie "Doornummeren kolommen" wordt gewijzigd, wordt dit direct in de tekening aangepast!
De stramienindeling wordt opnieuw geplaatst en het kader kan worden vervangen, zodra dit dialoogvenster met
[ OK ] wordt afgesloten.


Symbolen

 

 • Via knop [ Opties ], [ Algemene instellingen ], tabblad 'Symbolen'
  • Attributen standaard horizontaal (leesbaar) plaatsen bij plaatsen symbool of gelijk met symboolrotatie plaatsen.
  • Wijze van kleuropgave bij attributen (dit geldt ook voor de automatisch geplaatste teksten zoals verwijzingen, gegevens klemmenlijsten etc.)
  • Verwijzing incl. schakelaars en contacten onderling
  • Verwijzing schakelaars/automaten behandelen als contacten

Stempel

 

 • Via knop [ Opties ], [ Algemene instellingen ], tabblad 'Stempel'
  • Te gebruiken stempel, Algemeen deel met vaste tekst, lijnen en vignet
   • Als block of als xref te koppelen
  • Te gebruiken stempel voor het attribuut-gedeelte
   • Wordt altijd als block ingevoegd.
  • Met knop [<<] is een ander stempel(deel) te selecteren
  • Koppeling inhoudsopgave-stempel, zie ook 'Invullen stempel'.
Het 'Algemeen deel' wordt slechts 1x op tekening geplaatst; het attribuut deel wordt op elk blad geplaatst.

Overige instellingen

 

 • Via knop [ Opties ], [ Algemene instellingen ], tabblad 'Overig'
  • Opgave standaard relaiscode
   Hier kan de letter worden opgegeven die wordt gebruikt voor de relaiscodes bij plaatsing van het relais: b.v. K, of Q
  • Omschrijving 2 direct invullen bij nieuw blad
   • Bij het aanmaken van een nieuw blad in de inhoudsopgave wordt na Omschrijving1 gevraagd om een Omschrijving2
  • Toon menu “Overig”in inhoudsopgave
   • Tonen van menu met import- en exportfuncties en controlefuncties in dialoogvenster Inhoudsopgave
  • Alternatieve hoogte standaard attributen instellen
   • Aangepaste teksthoogte toepassen, en eventueel instellen, voor de standaard attributen van de symbolen. Bijvoorbeeld te gebruiken bij verschaling van A3 naar A4 formaat.

Positie knoppenbalk

 • Via knop [Opties], [Algemene instellingen]
  • Knop [ Vastleggen ]
   Hiermee wordt de huidige positie van de knoppenbalk van NOR-Stroomkringschema LT vastgelegd.
  • Knop [ Orientatie ]
   Voor het wisselen tussen een verticale of horizontale knoppenbalk
 • Registry instellingen:
  • Opent venster voor aanpassing van standaardwaarden van dialoogvensters

Standaardwaarden dialoogvensters: Registry-instellingen

 


In de dialoogvensters van de applicatie worden lijsten met standaardwaarden gebruikt waaruit gekozen kan worden. Deze standaard waarden zijn aan te passen

 1. Klik op knop [ Opties ] in knoppenbalk NOR-Stroomkringschema LT
 2. Klik op knop [ Alg. Instellingen ] in venster 'Opties'
 3. Klik op knop [ Registry Instellingen ] in venster 'Algemene instellingen '
 4. Selecteer in venster Instellingen wijzigen het te wijzigen onderwerp
  • Dubbelklikken op Folder-icon en item geeft mogelijkheid tot aanpassen/aanvullen van standaard waarden.
Verkeerde wijzigingen in deze instellingen kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben voor het functioneren van de applicatie.
Wijzig dus alleen die instellingen waarvan u zeker weet dat de wijziging goed is.


Railinstellingenbestand

Via knop [ Opzet ], menuoptie 'Rail' kan in venster 'Indeling Rails' in het menu 'Instellingen' kan het configuratiebestand rails.ini worden geopend om aanpassingen te doen in standaard lijsten en standaard teksten. Dit is een alternatief voor de opties op tabblad 'Overig' in venster 'Algemene Instellingen' uit menu 'Opties', maar vereist kennis van zaken.

Aanwijzing: Maak eerst een veiligheidskopie van rails.ini

Configuratiebestand rails.ini aanpassen

 1. Klik op knop [ Opzet ] in knoppenbalk NOR-Stroomkringschema LT
 2. Selecteer 'Rail' in het rolmenu
 3. Klik op menu 'Instellingen' linksboven in venster 'Indeling Rails'
 4. Selecteer 'Railinstellingen bestand'in het rolmenu
  Het configuratiebestand rails.ini wordt geopend in Notepad.
 5. Maak de gewenste aanpassingen
 6. Sla het configuratiebestand op

Terug naar Inhoudsopgave


Lay-out klemmenlijst aanpassen


Voor de klemmenlijst zijn meerdere lay-outs beschikbaar:

 • Tabelvorm
  C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\SKLT\B\kl-h-1.dwg en kl-h-1.ini
 • Matrixvorm
  C:\Program Files (x86)\Cadac Group\LT 7\SKLT\B\kl-h-2.dwg en kl-h-2.ini

Het .dwg-bestand bevat de tekening van de lay-out; het bijbehorende .ini-bestand bevat de coördinaten voor het invoegen van de gegevens in de tekening.

Het is mogelijk eigen lay-outs aan te maken, al dan niet op basis van deze twee vormen. De bestandsnamen van deze lay-outs moeten beginnen met kl.

Bij elke layout hoort ook een instellingenbestand, die dezelfde naam als de tekening moet hebben met als extensie .ini

Voor een eigen layout kunt u bijvoorbeeld een van de standaard .ini-bestanden (kl-h-1.ini/kl-h-2.ini) kopiëren en deze de naam van de eigen layout geven. De positie en de oriëntatie van de gegevens kunt u vervolgens in venster Instellingen Klemmenlijst aanpassen aan de layout.

In het .ini-bestand kan worden vastgelegd m.b.v. de aankruisvakken
-     'Rij' standaard items in kolom geplaatst; aangevinkt items als rij geplaatst
-    "Comp." aangekruist: (Comprimeren) lege regels worden overgeslagen. Bijv. toe te passen om kabeltype en omschrijving in de layout te plaatsen zoals bij "Matrix"
-    "90°" aangekruist om tekst 90° gedraaid te plaatsen.
Met de knop [ AutoNr. ] kunnen automatish draadnummers worden geplaatst in de klemmenlijst, zoals bij "matrix".

 


Inregelen klemmenlijsten

 1. Klik op knop [ Relaties ]
 2. Selecteer 'Instellingen Klemmenlijst' in het rolmenu
 3. Kies type lijst:
  • Tabel
  • Matrix
  • Eigen
   Bij de optie 'Eigen' kan een tekening van de lay-out worden geselecteerd met knop [ Bestand ].
   De tekening moet uiteraard wel eerst gemaakt zijn.
 4. Klik op knop [ Details >> ]om de instelling van de gekozen type lijst te zien
  De coördinaten van de in te voegen gegevens worden ingelezen uit het .ini-bestand.
  De gegevens uit het .ini-bestand van een lay-out (coördinaten, tabel of matrixvorm, teksthoogte, gegevensweergave) kunnen in dit venster worden gewijzigd.
  • Met knop [ *.dwg ] kan een andere opmaaktekening gekozen worden
  • De X- en Y-coordinaten kunnen worden ingetoetst of met de betreffende knop worden aangegeven op tekening 
  • Met knop [ Reset ] worden de oorspronkelijke waarden teruggezet
 5. Klik op knop [ Opslaan ]om gewijzigde gegevens op te slaan in het .ini-bestand
  Melding: huidige instellingen overschrijven?
 6. Klik op knop [ Ja ]
 7. Klik op knop [ << Details ] om de instellingen van de gekozen type lijst te verbergen
 8. Selecteer een ander type lijst om aan te passen
  of
  klik op knop [ Sluiten ] om het venster te verlaten

Instellen te gebruiken klemmenstrook

 1. Klik op knop [ Relaties ]
 2. Selecteer 'Instellingen Klemmenlijst' in het rolmenu
 3. Kies type lijst:
  • Tabel
  • Matrix
  • Eigen
   Bij de optie 'Eigen' kan een tekening van de lay-out worden geselecteerd met knop [ Bestand ].
   De tekening moet uiteraard wel eerst gemaakt zijn.
 4. Klik eventueel op knop [ Details >> ] om de instelling van de gekozen type lijst te zien,
  en vervolgens op knop [ << Details ] om de instellingen te verbergen
 5. Klik op knop [ Instellen ] om gekozen type lijst in te stellen
 6. Klik op knop [ Sluiten ] om het venster te sluiten


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld