Naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Op deze pagina vindt u de verschillende sets algemene voorwaarden van Cadac Group BV. In deze sets algemene voorwaarden geven wij aan onder welke voorwaarden wij u producten of diensten aanbieden. De hieronder genoemde en bijgevoegde bijlagen maken integraal onderdeel uit van de met u te sluiten of gesloten overeenkomst.

De algemene voorwaarden: inleiding zijn op al onze producten en diensten van toepassing.
In geval u service en/of support-diensten van ons afneemt, zijn de ‘Aanvullende voorwaarden Service & Support’ aanvullend van toepassing. Deze voorwaarden treft u aan in bijlage 1.
In geval u cursussen en/of trainingen van ons afneemt, zijn de ‘Aanvullende voorwaarden trainingen’ in bijlage 2 aanvullend van toepassing.

Indien u een opdrachtgever bent en opdrachten uitzet middels gebruikmaking van Cadac Experts geldt de opdrachtovereenkomst en aanvullende voorwaarden, zoals opgenomen in bijlage 3.

In geval u een freelancer bent en opdrachten verkrijgt via Cadac Experts of als u als referral partner werkt, zijn de ‘opdrachtovereenkomst en aanvullende algemene inkoopvoorwaarden van Cadac Experts freelancer’ van toepassing. Deze voorwaarden vindt u in bijlage 4.

Bij tegenstrijdigheid gaan de product- of dienstspecifieke aanvullende voorwaarden voor op de Algemene voorwaarden: inleiding en NLdigital Voorwaarden 2020.

Algemene voorwaarden: Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een overeenkomst met ons sluit en bevatten belangrijke informatie voor u als afnemer. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities
1.1 Cadac Group BV: gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 66766052.
1.2 Website: de website van Cadac Group BV, te raadplegen via www.cadac.com en alle bijbehorende subdomeinen. 
1.3 Contractspartij: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Cadac Group BV en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Cadac Group BV en Contractspartij, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
1.5 Algemene voorwaarden: Inleiding, een of meerdere van de aanvullende voorwaarden/of de NLdigital Voorwaarden van 2020.
1.6 Licentievoorwaarden: De voorwaarden voor gebruik van de door Cadac Group BV geleverde producten/diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Cadac Group BV zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 3 Prijzen en informatie
3.1 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cadac Group BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Cadac Group BV afkomstige materialen zijn dan ook vermeld onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. 
3.2 Informatie over de aangeboden producten en diensten is deels afkomstig van derden. Cadac Group BV kan niet garanderen dat de informatie volledig juist en/of up to date is en wordt derhalve aangeboden zonder verdere garanties. 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Contractspartij van het aanbod van Cadac Group BV en het accepteren van de door Cadac Group BV gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Contractspartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cadac Group BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Contractspartij de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Cadac Group BV heeft het recht om het aanbod tot drie (3) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst te herroepen.
4.3 Indien blijkt dat door Contractspartij onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Cadac Group BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens door Contractspartij zijn verstrekt.
4.4 Cadac Group BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Contractspartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen als ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Cadac Group BV op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5 Cadac Group BV heeft het recht bestellingen van een Contractspartij die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf te weigeren.

Artikel 5 Registratie 
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website dient Contractspartij zich te registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Contractspartij een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Contractspartij is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
5.3 Contractspartij dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Cadac Group BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Contractspartij die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant of freelancer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Contractspartij, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Contractspartij. 
5.4 Indien Contractspartij weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Cadac Group BV daarvan in kennis te stellen, zodat Cadac Group BV gepaste maatregelen kan nemen.
5.5 Cadac Group BV heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een account van Contractspartij te weigeren of te verwijderen. Een Account wordt in ieder geval verwijderd zodra er naar het oordeel van Cadac Group BV sprake is van misbruik.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst 
6.1 Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst wordt uitgelegd hoe levering plaatsvindt en binnen welke termijn dit mogelijk is. 
6.2 Cadac Group BV kan (beveiligings)eisen stellen aan de wijze van levering en ter beschikking stelling van de te leveren producten/diensten. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt Contractspartij nadere instructies over de levering. 
6.3 Cadac Group BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  

Artikel 7 Duurovereenkomst
7.1  Wanneer Contractspartij een licentie afneemt, gaat Contractspartij een Overeenkomst aan voor een bepaalde duur (duurovereenkomst). De duur van de duurovereenkomst wordt duidelijk vermeld in het bestelproces.
7.2 Na het einde van de in het bestelproces vermelde duur van de duurovereenkomst, wordt deze duurovereenkomst stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat de duurovereenkomst ongewijzigd wordt voortgezet voor eenzelfde periode. De automatische verlenging kan worden voorkomen, door de instellingen in het account minimaal 30 dagen voor de verlengingsdatum aan te passen.
7.3 De duurovereenkomst kan door beide partijen voor het einde van de periode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. Wanneer Contractspartij de duurovereenkomst te laat opzegt, neemt Cadac Group BV de opzegging in behandeling voor de nieuwe periode en zal de duurovereenkomst pas na die periode eindigen.
7.4 Na beëindiging heeft Contractspartij geen recht meer de afgenomen producten en diensten te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling 
8.1 Contractspartij dient betalingen aan Cadac Group BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Cadac Group BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering geldt een betalingstermijn van 21 dagen ingaand op de dag na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Indien er sprake is van een duurovereenkomst, kan betaling middels incasso plaatsvinden. Contractspartij machtigt Cadac Group BV in dat geval om periodiek bedragen te incasseren.
8.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Contractspartij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van Cadac Group BV om haar volledige schade te vorderen. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Contractpartij en zullen als volgt worden berekend: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Cadac Group BV kan ten voordele van Contractspartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 Klachtenprocedure
9.1 Indien Contractspartij een klacht heeft over het geleverde en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Cadac Group BV, dan kan hij bij Cadac Group BV een klacht indienen via het op de website weergegeven contactformulier.
9.2 Cadac Group BV geeft Contractspartij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Cadac Group BV binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Contractspartij.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De in de Overeenkomst genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Cadac Group BV.
10.2 Cadac Group BV levert producten/diensten waarvoor voor het gebruik daarvan Licentievoorwaarden gelden. Contractspartij is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan die Licentievoorwaarden. Cadac Group BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in de Licentievoorwaarden gestelde. Contractspartij vrijwaart Cadac Group BV derhalve voor alle claims van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot rechthebbenden en licentiehouders van de door Cadac Group BV geleverde producten/diensten, claims van toezichthouders en andere derden.

Artikel 11 Huur van hardware
11.1 In aanvulling op hetgeen geregeld is in de NLdigital Voorwaarden 2020, geldt voor de huur van hardware het volgende.
11.2 Het is Contractspartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Cadac Group BV, de hardware over te dragen, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren.
11.3 Cadac Group BV draagt zorg voor de levering per post van de gehuurde hardware, op het door Contractspartij aangegeven adres binnen Europa. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de hardware gaat over op Contractspartij op het moment dat de hardware door Cadac Group BV op het overeengekomen adres geleverd is.
11.4 Voor zover wettelijk is toegestaan, komen partijen overeen dat de artikelen 7:203 tot en met 7:211 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
11.5 Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de hardware rust (na aflevering) gedurende de gehele huurperiode bij Contractspartij, ongeacht de oorzaak van het intreden van de schade. Contractspartij kan zich in dit kader niet jegens Cadac Group BV op overmacht in de zin van artikel 6:75 BW beroepen. Ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van de hardware, is Contractspartij verplicht om Cadac Group BV hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ontvangst van deze melding spant Cadac Group BV zich na overleg met Contractspartij in om de hardware binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen of vervangen.
11.6 Contractspartij dient de hardware gedurende de looptijd van de Overeenkomst (voor eigen rekening) adequaat verzekerd te houden tegen onder andere brand, waterschade en diefstal van de hardware. Contractspartij dient er zorg voor te dragen dat, in het kader van de voornoemde verzekering, Cadac Group BV is opgenomen als derde-begunstigde c.q. medeverzekerde. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Contractspartij zijn vordering op de betreffende verzekeraar cederen aan Cadac Group BV. Op eerste verzoek van Cadac Group BV zal Contractspartij kopieën van de polis voor de voornoemde verzekering verstrekken en/of bewijs overleggen van volledige en tijdige premiebetaling.
11.7 Na afloop van de Overeenkomst voor huur van hardware, zorgt Contractspartij ervoor dat de hardware binnen 7 dagen per post wordt teruggestuurd naar Cadac Group BV. Cadac Group BV zal de verzendinstructies toesturen en de kosten voor verzending dragen, voor zover de hardware vanuit Europa naar Cadac Group BV worden teruggezonden.

Artikel 12 Bescherming Persoonsgegevens
12.1 Cadac Group BV zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst van of ten behoeve van Contractspartij haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen. Voor meer details over de wijze waarop Cadac Group BV met persoonsgegevens omgaat, wordt verwezen naar de privacyverklaring van Cadac Group BV. Deze privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Overeenkomst met Cadac Group BV.

Artikel 13 Vertegenwoordiging
13.1 Indien Contractspartij namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Cadac Group BV aansprakelijk als ware hij zelf Contractspartij.
13.2 Indien Cadac Group BV een Overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cadac Group BV gevestigd is.
14.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de intentie van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
14.5 Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of via ons contactformulier contact met ons op.

Cadac Group BV 
Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ, Heerlen
Tel +31 88 9322 412
KvK 66766052 
BTW NL856689439B01

 

Bijlage 1: Aanvullende voorwaarden Service & Support

Dankzij onze Support Desk haalt u het optimale uit uw software investering en vermijdt u de kans op onverwachte support kosten die ten laste van uw exploitatie komen of problemen die u niet in de gelegenheid stellen essentiële taken of projecten uit te voeren.

Ondersteuning door de Support Desk

Alle technische support vragen m.b.t. de door ons ondersteunde applicaties kunnen online worden ingediend. Dankzij deze centralisatie is de instroom van support vragen goed gestroomlijnd, worden support vragen snel en efficiënt behandeld met een beoogde responsetijd van 2 uur en heeft u te allen tijde inzicht in de status van uw support vraag.

Cadac Advanced Support

Deze unieke support variant bestaat uit een jaarabonnement voor Autodesk Subscription, een update training en onbeperkte toegang tot onze Support Desk voor de applicatie waarvoor u Cadac Advanced Support heeft aangeschaft. Naast de nieuwste software updates en andere voordelen van Autodesk Subscription biedt Cadac Advanced Support dus de mogelijkheid om uw CAD overheadkosten op jaarlijkse basis te budgetteren.

 • Voor remote support is uw toestemming noodzakelijk. Alle handelingen die door of namens Cadac Group BV remote op uw device of binnen uw systemen worden uitgevoerd, gebeuren voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
 • Cadac Group BV en de Support Desk geven geen garantie voor het oplossen van de gemelde problemen en geen garantie voor de termijn waarbinnen een oplossing voor uw problemen wordt geboden.

Cadac Consultancy

Het kan voorkomen dat onze Support Desk geen oplossing kan bieden en uw vraag of probleem consultancy vereist. Dit kan bij u ter plaatse of remote vanuit Cadac Group BV gebeuren.

Tarieven
½ dagtarief = € 650,-
Dagtarief = € 1200,-*
Overuur = € 170,-
Calamiteitentoeslag responstijd < 12 uur = + 50%
* Cadac Group BV is gerechtigd om van tijd tot tijd de genoemde tarieven aan te passen.
* € 100 korting op het dagtarief (alleen bij afname van een volledige dag) gedurende de looptijd van een abonnement na automatische verlening van een abonnement.

Weekend & feestdagen toeslag

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op zaterdag, zondag of feestdagen komt er een extra toeslag op het basistarief.

 • Zaterdagen basistarief x 150%
 • Zon en feestdagen basistarief x 200%

Voorwaarden Cadac Consultancy

 • Afnameverplichting van consultancy is minimaal 2 uur, hetgeen remote vanuit Cadac Group BV gebeurt. Bij afname van tenminste een ½ dag is zowel uitvoering van de werkzaamheden remote of ter plaatse mogelijk.
 • ½ dagtarief is incl. reistijd en kostenvergoeding en is gebaseerd op max. 3½ werkuren per dag op uw locatie of max. 4 werkuren op locatie bij Cadac Group BV.
 • Dagtarief is incl. reistijd en kostenvergoeding en is gebaseerd op max. 7 werkuren per dag op uw locatie of max. 8 werkuren op locatie bij Cadac Group BV.
 • Calamiteitentoeslag is van toepassing wanneer wij direct een consultant ter beschikking dienen te stellen voor het oplossen van urgente problemen.
 • Responstijd is het tijdsbestek tussen verzoek van support op locatie en daadwerkelijk op locatie zijn van consultant (tijd gemeten tussen 8:30 en 17.00).

 

Bijlage 2: Aanvullende voorwaarden trainingen

Voor cursussen en trainingen zijn de volgende aanvullende voorwaarden voor trainingen van toepassing.

1. Annulering van de cursus- of trainingaanmelding is uitsluitend schriftelijk of per email naar [email protected] mogelijk.

2. Annuleren of verschuiven is alleen mogelijk 14 dagen voor aanvang van de cursus of training. Bij annulering of verschuiving binnen 14 dagen voor aanvang van de training zal er 100% van de kosten in rekening worden gebracht. 

3. Indien een deelnemer niet op de cursus of training verschijnt wordt het volledige cursus- of trainingbedrag in rekening gebracht. Het is mogelijk om een vervanger deel te laten nemen aan dezelfde cursus of training op hetzelfde tijdstip. Als een deelnemer na aanvang van de cursus of training, de cursus of training niet afmaakt bestaat er geen recht op restitutie van het cursus- of trainingbedrag

4. Wij streven ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan, maar behouden ons het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren en/of te verplaatsen naar een later tijdstip. Het is cliënt niet toegestaan om om die reden de overeenkomst te ontbinden. Cadac Group zal in dergelijke gevallen evenmin schadeplichtig zijn.

5. Het is niet toegestaan om trainingen (inclusief materiaal) of delen hiervan, in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen, kopiëren, op te nemen of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cadac Group BV.

 

Bijlage 3: Opdrachtovereenkomst opdrachtgever en aanvullende algemene voorwaarden van Cadac Experts opdrachtgever

1. De besloten vennootschap Cadac Group BV, gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen  aan de Nieuw-Eyckholt 282 te 6419 DJ Heerlen (hierna: "Opdrachtnemer");

en

2.  de "Opdrachtgever".     

Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden hierna tevens gezamenlijk aangeduid als "Partijen" en individueel als een "Partij".

In aanmerking nemende

1. Cadac exploiteert het platform Cadac Experts, waarop potentiele opdrachtgevers en dienstverleners op ICT-gebied in de ruimste zin des woords met elkaar in contact kunnen voor het verrichten van opdrachten.

2. Opdrachtgever exploiteert een onderneming en heeft behoefte aan ondersteuning op ICT-gebied voor één of meerdere specifieke projecten.

3. Partijen wensen de gemaakte afspraken vast te leggen in deze overeenkomst (hierna: de "Overeenkomst").

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt

Artikel 1  Diensten

1.1 De door Opdrachtnemer aangeboden diensten bestaan uit:

a) het aanbieden van Cadac Experts en toegang tot de hierop opgenomen database van dienstverleners;

b) het bewerkstelligen dat de opdracht door de door Opdrachtgever gekozen dienstverlener(s) wordt uitgevoerd (hierna: "de opdracht dienstverlener ");

(hierna: "de Diensten").

1.2 Voorafgaand aan plaatsing van een profiel van een dienstverlener in de database van Cadac Experts verifieert Opdrachtnemer in ieder geval de identiteit van de dienstverlener.

1.3 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de gekozen dienstverlener de tussen Opdrachtgever en dienstverlener overeengekomen opdracht dienstverlener ook daadwerkelijk deugdelijk kan en zal uitvoeren.

Artikel 2  Opdracht

2.1 Opdrachtnemer zal, telkens op basis van een daartoe verkregen opdracht van Opdrachtgever, in opdracht van Opdrachtgever de via Cadac Experts gekozen dienstverlener(s) inhuren en aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor het uitvoeren van de via Cadac Experts overeengekomen opdracht.

2.2 Per opdracht wordt een separate overeenkomst gesloten (hierna: "de Opdracht"), waarin in ieder geval de navolgende onderwerpen zijn vastgelegd:

a) Naam gekozen dienstverlener(s);

b) Aard en omschrijving van de werkzaamheden;

c) Start- en einddatum werkzaamheden;

d) Locatie van de uit te voeren werkzaamheden;

e) Prijs-, reis- en verblijfskosten;

f) Alle overige aanvullende en/of afwijkende afspraken.

In geval van strijdigheid tussen de in deze Overeenkomst en de opdracht opgenomen afspraken prevaleert het in de opdracht bepaalde.

2.3 Opdrachtgever communiceert zelfstandig en rechtstreeks met dienstverlener(s) over de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de opdracht dienstverlener en komt derhalve ook zelfstandig met dienstverlener de punten onder artikel 2.2. overeen. Opdrachtnemer kan derhalve niet in staan voor de juistheid en uitvoerbaarheid van de werkzaamheden waarop de opdracht betrekking heeft alsmede of de dienstverlener(s) de benodigde kwaliteiten, kennis en overige eigenschappen bezit(ten) om de opdracht naar behoren uit te voeren. Opdrachtgever maakt de afspraken met dienstverlener(s) over de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de opdracht dienstverlener, geheel voor eigen rekening en risico.

2.4 Indien hetgeen Opdrachtgever met de gekozen dienstverlener(s) in het kader van de opdracht dienstverlener is overeengekomen afwijkt van de Opdracht, zijn de gevolgen hiervan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien en voor zover Opdrachtgever met dienstverlener een hogere opdrachtsom voor de opdracht dienstverlener is overeengekomen, dan wordt de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding berekend op basis van deze hogere opdrachtsom.

2.5 Opdrachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden verstrekt. Opdrachtnemer is eerst aan een opdracht gebonden, nadat hij deze heeft bevestigd of met de uitvoering daarvan is begonnen.

Artikel 3  Vergoeding en facturatie

3.1 De door Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde vergoeding voor de Diensten is opgenomen in Bijlage 1.

3.2 Opdrachtgever zal de facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen.

3.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een bedrag dat hij uit hoofde van deze Overeenkomst aan Opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met een bedrag dat hij uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft, ook indien de vorderingen van Opdrachtnemer (nog) niet opeisbaar zijn.

Artikel 4  Looptijd

4.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben beiden het recht om deze overeenkomst tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) maand. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2 Beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op lopende Opdrachten. Lopende Opdrachten worden conform de gemaakte afspraken als ware de overeenkomst niet beëindigd afgehandeld. De verplichting tot betaling van de voor de lopende opdracht verschuldigde Vergoeding blijft derhalve in stand.

4.3 Onverminderd de rechten, die Opdrachtnemer heeft op grond van de wet, is Opdrachtnemer gerechtigd deze Overeenkomst en elke hieruit voortvloeiende opdracht door middel van een aangetekende brief buiten rechte en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

 1. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wordt verleend, jegens hem een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verloren heeft, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 2. Opdrachtgever, ook na schriftelijke aanmaning waarin een termijn van zeven (7) dagen tot nakoming is gesteld, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen;
 3. Opdrachtgever in strijd met artikel 4.4 van de algemene voorwaarden handelt dan wel op enige wijze handelt die voor Opdrachtnemer en/of Cadac Experts schadelijk of benadelend kan zijn; of
 4. Opdrachtgever een in de database van Cadac Experts opgenomen dienstverlener op enige wijze onheus of ongepast benadert en/of behandelt.

4.4 In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer is Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 5  Algemene voorwaarden

5.1 Op deze Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing. De algemene voorwaarden zijn als ‘Algemene voorwaarden: inleiding’ aan deze Overeenkomst gehecht. In geval van strijdigheid tussen bepalingen van de algemene voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

Artikel 6  Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van de dienstverlener en de wijze waarop de dienstverlener uitvoering geeft aan de tussen de Opdrachtgever en dienstverlener overeengekomen opdracht.

6.2 Opdrachtnemer aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor directe schade aan personen of zaken, die door een aan hem toerekenbare tekortkoming of fout in het kader van de uitvoering van de Diensten wordt veroorzaakt, en ten hoogste tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de Provisie (zoals gedefinieerd in ‘Algemene voorwaarden: inleiding’) exclusief BTW van de opdracht waarbij of in verband waarmee de schade is ontstaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of haar leidinggevenden.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de dienstverleners van Opdrachtgever daaronder begrepen, tot vergoeding van schade voor zover de schade een gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden die binnen diens risicosfeer vallen.

Artikel 7 Onrechtmatige concurrentie

7.1 Indien Opdrachtgever gedurende deze Overeenkomst en een periode van één (1) jaar na het einde van de Overeenkomst – ongeacht de wijze waarop en de redenen waarom de Overeenkomst tot een einde is gekomen – zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, via de database van Cadac Experts gevonden dienstverleners benadert voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten Opdrachtnemer om, dan beschouwt Opdrachtnemer dat als onrechtmatige concurrentie althans onrechtmatig handelen jegens haar.

7.2 In geval van onrechtmatige concurrentie althans onrechtmatig handelen jegens Opdrachtnemer door Opdrachtgever, verbeurt de Opdrachtgever ten opzichte van en ten behoeve van Opdrachtnemer een boete van EUR 10.000,- per overtreding en van EUR 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd zijn recht om nakoming van deze overeenkomst te vorderen.

Artikel 8  Overige bepalingen

8.1 Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van de artikelen 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.

8.2 Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot het onderwerp ervan en treedt in de plaats van elke andere afspraak tussen Partijen hierover.

8.3 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking.

8.4 Afwijkingen van deze Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

8.5 De bijlagen van deze Overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

Artikel 9  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

9.1 Deze Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.2 Partijen zijn gehouden om eventuele geschillen die verband houden met deze Overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Maastricht. Partijen zullen zich inspannen om een eventueel geschil op minnelijke wijze op te lossen.

Bijlagen:

A. Vergoeding;

B. Algemene voorwaarden Cadac Experts Opdrachtgever.

BIJLAGE A      Vergoeding

Voor de Diensten is Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd conform de overeengekomen opdrachtsom te vermeerderen met BTW en eventuele reis- en verblijfskosten.

De opdrachtsom wordt bepaald aan de hand van het expertlevel van de gekozen dienstverlener. 

Expertlevel  Opdrachtsom per dag (excl. BTW)*
Industry Expert €1.400
Business Expert €1.200
Domain Expert €1.000
Training Expert €800
Creating Expert €600

*Het tarief per dag zoals getoond in deze tabel is een indicatie en kan afwijken van het daadwerkelijke tarief per dag.

BIJLAGE B      Algemene voorwaarden van Cadac Experts Opdrachtgever

Artikel 1 Definities

1.1 In dit document worden de volgende begrippen gebruikt:

a) "Cadac" betekent Cadac Group BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 66766052 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;

b) "Overeenkomst" verwijst naar deze algemene voorwaarden, tezamen met de relevante door Cadac verstrekte offertes of opdrachtbevestigingen dan wel gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor de levering van Diensten door Cadac aan Opdrachtgever zijn opgenomen;

c) "Diensten" betekent de diensten en alle daarop betrekking hebbende dan wel daaruit resulterende door Cadac te leveren producten, diensten en resultaten;

d) "Opdrachtgever" betekent elke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Cadac aangaat;

e) "Cadac Experts" betekent het platform op de website waarvoor Opdrachtgever een Account kan aanmaken om de Database te doorzoeken en in contact kan treden met dienstverlener s in het kader van het uitvoeren van een ICT opdracht

f) "Account" betekent een digitaal profiel dat via persoonlijke inloggegevens aan een Opdrachtgever dan wel dienstverlener toegang geeft tot Cadac Experts en de Database;

g) "dienstverlener " betekent een natuurlijke persoon die als zelfstandige werkzaam is en zich beschikbaar stelt om opdrachten uit te voeren voor Opdrachtgever en om die reden een Account aanmaakt op Cadac Experts; en

h) "Database" betekent de database van dienstverlener s die Cadac via Cadax Xperts toegankelijk maakt voor Opdrachtgevers met een Account.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Cadac gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan in het kader van Cadac Experts.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cadac en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.

2.3 Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zoals het aanmaken van een account op Cadac Experts, gaat akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden op nadere overeenkomsten, zoals elke via Cadac Experts verstrekte opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Account en Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cadac komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Account aanmaakt op Cadac Experts. De Overeenkomst is van onbepaalde duur.

3.2 Opdrachtgever maakt een Account aan door het registratieformulier op Cadac Experts volledig en naar waarheid in te vullen. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn.

3.3 Met het aanmaken van een Account verleent Opdrachtgever aan Cadac het recht om de gegevens van Opdrachtgever op juistheid te controleren. Opdrachtgever toont de juistheid van de ingevoerde gegevens op eerste verzoek van Cadac aan door bewijsstukken te overleggen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kopieën van legitimatiebewijzen en/of een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tevens wordt gecontroleerd of Opdrachtgever niet direct of indirect optreedt als intermediair dan wel op andere wijze betrokken is bij enige vorm van arbeidsbemiddeling. Cadac is echter niet verplicht de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens en/of de via het Account van Opdrachtgever geplaatste informatie en opdracht te onderzoeken.

3.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Cadac verstrekte gegevens en informatie.

3.5 Indien Cadac ervoor kiest om een controle als bedoeld in artikel 3.3 uit te voeren, wordt pas nadat de controle van Opdrachtgever naar het oordeel van Cadac succesvol is afgerond  een Account definitief en zal dit op Cadac Experts zichtbaar worden.

3.6 Cadac heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een Account van Opdrachtgever te weigeren of te verwijderen. Geweigerd wordt in ieder geval het Account van Opdrachtgever van wie na onderzoek door Cadac blijkt dat deze direct of indirect optreedt als intermediair dan wel op andere wijze betrokken is bij enige vorm van arbeidsbemiddeling. Een Account wordt verwijderd zodra er naar het oordeel van Cadac sprake is van misbruik.

3.7 Een Account op Cadac Experts is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.8 Opdrachtgever vrijwaart Cadac voor aanspraken van dienstverlener s en/of derden ten gevolge van de vermelding van onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie over Opdrachtgever op Cadac Experts.

3.9 Met het aanmaken van een Account geeft Opdrachtgever toestemming aan Cadac om de gegevens van Opdrachtgever op Cadac Experts te publiceren vanaf het moment dat het Account is aangemaakt.

3.10 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Cadac alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.11 Cadac heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de Overeenkomst één of meerdere derden in te schakelen.

3.12 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst integraal van toepassing.

3.13 Een Overeenkomst kan te allen tijde met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand schriftelijk worden opgezegd. Beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op de reeds verstrekte Opdrachten. Deze dienen conform de Overeenkomst te worden afgehandeld. Binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst zal Cadac het Account en alle data van Opdrachtgever, voor zover deze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen verwijderen. Opdrachtgever kan zijn gegevens ook zelf direct verwijderen via "mijn account".

3.14 Indien het Account van Opdrachtgever gedurende 2 jaar inactief is geweest, wordt het Account van Opdrachtgever door Cadac verwijderd. De gegevens van Opdrachtgever worden overeenkomstig artikel 3.13 van deze algemene voorwaarden verwijderd of bewaard.

Artikel 4 Gebruik Cadac Experts

4.1 Cadac beheert en onderhoudt Cadac Experts en zorgt ervoor dat Cadac Experts te allen tijde up-to-date is. Cadac ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor Cadac Experts. Opdrachtgevers kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken aan Cadac.

4.2 Cadac streeft naar een optimaal gebruik van Cadac Experts voor Opdrachtgever en overige gebruikers. Hiervoor is noodzakelijk dat het gebruik van Cadac Experts en de Database tot en met gebruikersniveau te monitoren en analyseren is. Opdrachtgever stemt hiermee in.

4.3 Opdrachtgever dient zijn Account, Cadac Experts en de Database uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze bedoeld zijn, namelijk het vinden van passende dienstverlener s voor specifieke opdrachten en het vervolgens via Cadac Experts verstrekken van deze specifieke opdrachten. Opdrachtgever zal zich onthouden van oneigenlijk gebruik.

4.4 Het is Opdrachtgever in ieder geval niet toegestaan om het Account, Cadac Experts en/of de Database te gebruiken voor:

a) Andere (commerciële) doeleinden dan activiteiten die direct verband houden met het vinden van passende dienstverlener s voor specifieke opdrachten en het vervolgens via Cadac Experts verstrekken van deze specifieke opdrachten;

b) Het plaatsen en/of versturen van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie in zijn algemeenheid en in het bijzonder over Opdrachtgever zelf, derden en/of de (mogelijke) opdracht;

c) Het plaatsen en/of versturen van informatie, documentatie etc. waarin illegale activiteiten van welke aard van ook worden besproken en/of aangeprezen;

d) Het uitvoeren van enige activiteit die een onredelijk of buitengewoon beslag legt op enige infrastructuur van Cadac Experts en/of de Database;

e) Het langs geautomatiseerde weg, bijvoorbeeld met behulp van een zoekprogramma, via Cadac Experts of onderdelen daarvan opvragen en/of hergebruiken van (substantiële) delen van de inhoud van de Database (spideren, harvesten en uitmelken).

4.5 Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten, die de functionaliteit van Cadac Experts en/of de Database schaadt of op enige wijze beperkt dan wel ertoe leidt of kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt en/of voor overige gebruikers niet langer toegankelijk is.

4.6 Opdrachtgever is verplicht om door hem geconstateerd of vermoed misbruik door derden aan Cadac te melden.

4.7 Cadac Experts is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van Cadac Experts en/of technische mankementen op Cadac Experts. Indien ten gevolge van een storing op Cadac Experts onjuiste informatie op Cadac Experts beschikbaar is of onjuiste Opdrachtverzoeken worden uitgezet door Opdrachtgever dan wel aanvaard door dienstverlener , dan kan dit niet aan Cadac worden toegerekend.

Artikel 5 Rol Cadac

5.1 De door Cadac aangeboden Diensten bestaan uit:

a) het aanbieden van Cadac Experts en toegang tot de hierop opgenomen Database van dienstverlener s; en

b) het faciliteren van de uitvoering door de gekozen dienstverlener (s) van de tussen Opdrachtgever en dienstverlener overeengekomen opdracht.

5.2 Opdrachtgever communiceert zelfstandig en rechtstreeks met dienstverlener (s) over de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de opdracht en komt derhalve ook zelfstandig met dienstverlener de inhoud van de opdracht overeen.

5.3 Het staat dienstverlener te allen tijde vrij om een opdracht van Opdrachtgever te weigeren.

5.4 Cadac staat niet in voor de kwaliteit van dienstverlener s in de Database en de wijze waarop dienstverlener zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht.

5.5 Cadac is geen intermediair, detacheerder of op andere wijze betrokken bij enige vorm van arbeidsbemiddeling.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Cadac Experts, de Database en de Diensten, waaronder begrepen alle intellectuele eigendomsrechten op en in (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van Cadac Experts en (ii) de inhoud op of een deel van Cadac Experts en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, en met betrekking tot alles wat Cadac ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen adviezen en afbeeldingen, komen toe aan Cadac.

6.2 Door het sluiten van een overeenkomst met Cadac ontstaat nooit enig (mede) eigenaarschap noch gebruiksrecht ten aanzien van de in artikel 6.1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten.

6.3 Opdrachtgever zal geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cadac maken.

6.4 Ingeval tussen Cadac en Opdrachtgever een geschil omtrent intellectuele eigendom ontstaat, wordt Cadac vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

6.5 Cadac heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever voor marketingdoeleinden te gebruiken in externe communicatie en op social media.

Artikel 7 Vergoeding

7.1 Voor de Diensten is Opdrachtgever een vergoeding aan Cadac verschuldigd gelijk aan de tussen Opdrachtgever en dienstverlener overeengekomen opdrachtsom, vermeerderd met BTW en eventuele reis- en verblijfskosten.

7.2 Binnen 14 dagen na afronden van de opdracht zal Cadac de opdrachtsom inclusief BTW en eventuele reis- en verblijfskosten, verminderd met de provisie waar Cadac recht op heeft aan dienstverlener doorbetalen.

7.3 Indien Cadac bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een vergoeding is vastgelegd in de Overeenkomst, is Cadac gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.4 Cadac factureert de verschuldigde vergoeding vooraf bij het plaatsen van een opdracht.

7.5 Zolang Opdrachtgever geen opdracht plaatst, is er voor het gebruik van Cadac Experts en het aanmaken van een Account geen vergoeding verschuldigd.

7.6 Indien Cadac in de toekomst kosten in rekening wil brengen aan Opdrachtgever voor het hebben van een Account op Cadac Experts, dan wordt Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de kostenstijging, dan wordt aan Opdrachtgever de mogelijkheid geboden om de overeenkomst met Cadac te beëindigen en het Account te verwijderen.

Artikel 8 Levertijd

8.1 De door Cadac opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Cadac niet tot schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Cadac is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht door dienstverlener binnen de overeengekomen opdrachtperiode. Indien dienstverlener de opdracht niet of niet tijdig uitvoert, is Cadac geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien Cadac door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

9.2 Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, ziekte of overlijden van dienstverlener , bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijk(e) corrumpering of verlies van data, storende wettelijke bepalingen en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Cadac zijn ingeschakeld.

9.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Cadac bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.4 Indien Cadac bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10 Gebreken en reclame

10.1 Cadac staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Diensten in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.

10.2 Cadac zal zich naar beste kunnen inspannen om Cadac Experts en de Database online beschikbaar te houden. Indien Cadac Experts en/of de Database geheel of gedeeltelijk niet door Opdrachtgever gebruikt kunnen worden dan zal Cadac zich inspannen om er binnen 1 dag voor te zorgen dat Cadac Experts en/of de Database weer volledig toegankelijk zijn voor Opdrachtgever. Mochten de problemen niet binnen 1 dag te verhelpen zijn dan zal Opdrachtgever per mail en (indien mogelijk) via Cadac Experts geïnformeerd worden.

10.3 Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van Cadac binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Cadac mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

10.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

10.5 Na constatering van een tekortkoming in een Dienst is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, waaronder begrepen hier zo spoedig mogelijk melding van maken bij Cadac.

10.6 Cadac geeft geen garanties met betrekking tot:

a) de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software browsers of prestaties van Cadac Experts en/of de Database;

b) het aantreffen van geschikte dienstverlener s in de Database.

Artikel 11 Advisering

11.1 Cadac streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie.

11.2 De door Cadac uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen

11.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cadac is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen van Cadac openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling door Opdrachtgever aan dienstverlener vindt plaats met tussenkomst van Cadac.

12.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Cadac te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven.

12.3 Cadac heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

12.4 Cadac heeft het recht haar dienstverlening in afzonderlijk delen te factureren.

12.5 Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening. Cadac is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Cadac schuldig is/zijn.

12.6 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van Cadac om haar volledige schade te vorderen.

12.7 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 200,-.

12.8 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een Overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden Cadac hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Annulering

13.1 Opdrachtgever mag een via Cadac Experts gegeven opdracht uitsluitend annuleren, indien Opdrachtgever alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten en de werkzaamheden van Cadac en de voor deze opdracht verschuldigde provisie, te vermeerderen met BTW, aan Cadac vergoedt.

13.2 Indien Opdrachtgever bij het geven van de opdracht heeft gekozen voor een zogenaamde flex-boeking heeft Opdrachtgever het recht een opdracht tot 5 dagen voor de start van een opdracht te wijzigen of annuleren.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Cadac is niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van dienstverlener en de wijze waarop dienstverlener uitvoering geeft aan de tussen Opdrachtgever en dienstverlener overeengekomen opdracht.

14.2 Cadac aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor directe schade aan personen of zaken, die door een aan hem toerekenbare tekortkoming of fout in het kader van de uitvoering van de Diensten worden veroorzaakt. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Cadac of haar leidinggevenden.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart Cadac tegen aanspraken van derden, dienstverlener s daaronder begrepen, tot vergoeding van schade voor zover de schade een gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden die binnen diens risicosfeer vallen.

14.4 Cadac is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen, tenzij deze adviezen of aanbevelingen onderdeel uitmaken van een specifieke consultancy opdracht.

14.5 In alle gevallen waarin Cadac gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn een bedrag gelijk aan de opdrachtsom exclusief BTW en eventueel overeengekomen reis- en verblijfkosten, voor de opdracht waarbij of in verband waarmee de schade is ontstaan. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Cadac, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

14.6 Iedere vordering op Cadac, tenzij deze door Cadac is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

14.7 Opdrachtgever zal Cadac evenals medewerkers van Cadac vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van Cadac daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

14.8 Vorderingen tot nakoming en/of schadevergoeding, die gebaseerd zijn op handelen en/of nalaten van dienstverlener , dienen zonder tussenkomst van Cadac rechtstreeks aan dienstverlener te worden gericht. Cadac behoudt zich het recht voor om in een gerechtelijke procedure tussen Opdrachtgever en dienstverlener tussen te komen, dan wel zich aan de zijde van een partij te voegen.

Artikel 15 Bescherming persoonsgegevens

15.1 Cadac zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst van of ten behoeve van Opdrachtgever haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen. Voor meer details over de wijze waarop Cadac met persoonsgegevens omgaat, wordt verwezen naar de privacyverklaring van Cadac. Deze privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Overeenkomst met Cadac.

15.2 Opdrachtgever zal bij het gebruik en verwerken van de via Cadac Experts verkregen persoonsgegevens van dienstverlener s de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen. Opdrachtgever zal in geen geval de persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze verkregen zijn.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Cadac voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval dienstverlener s en overheidsinstanties), financiële overheidssancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door Opdrachtgever van enig wettelijk voorschrift en verplichting voorvloeiende uit deze algemene voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

15.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door hem gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord met derden te delen. In geval van misbruik of een vermoeden hiervan dient Opdrachtgever dit onverwijld doch in ieder geval binnen 24 uur aan Cadac mede te delen.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

16.1 Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Cadac aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

16.2 Indien Cadac een Overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de Overeenkomst(en) tussen Cadac en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen Cadac en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft Cadac tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Opdrachtgever gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van Overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Cadac en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

18.2 Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

 

 

 

Bijlage 4: Aanvullende algemene voorwaarden Cadac Experts freelancer

Artikel 1  Definities

1.1 In dit document worden de volgende begrippen gebruikt:

a) "Cadac" betekent Cadac Group BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 66766052 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;

b) "Overeenkomst" verwijst naar deze algemene voorwaarden, tezamen met de relevante door Cadac verstrekte offertes of opdrachtbevestigingen dan wel gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor de levering van diensten door freelancer aan Cadac zijn opgenomen;

c) "Opdrachtgever" betekent elke rechtspersoon die via Cadac Experts een opdracht plaatst bij een Freelancer uit de Database;

d) "Cadac Experts" betekent het platform op de website https://www.cadac.com/experts/ waarvoor Opdrachtgever een Account kan aanmaken om de Database te doorzoeken en in contact kan treden met Freelancers in het kader van het uitvoeren van een ICT opdracht;

e) "Account" betekent een digitaal profiel dat via persoonlijke inloggegevens aan een Opdrachtgever dan wel Freelancer toegang geeft tot Cadac Experts en de Database;

f) "Freelancer" betekent een natuurlijke persoon die als zelfstandige werkzaam (ZZP'er) is en zich beschikbaar stelt om ICT diensten uit te voeren voor Opdrachtgevers en om die reden een Account aanmaakt op Cadac Experts; en

g) "Database" betekent de database van Freelancers die Cadac via Cadax Experts toegankelijk maakt voor Opdrachtgevers met een Account. 

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Cadac gedaan aan of aangegaan met een Freelancer alsmede op de uitvoering daarvan in het kader van Cadac Experts.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door Freelancer gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cadac en Freelancer zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.

2.3 Freelancer met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden op alle nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3  Account en Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Freelancer en Cadac komt tot stand op het moment dat Freelancer een Account aanmaakt op Cadac Experts. De Overeenkomst is van onbepaalde duur.

3.2 Freelancer maakt een Account aan door het registratieformulier op Cadac Experts volledig en naar waarheid in te vullen. Freelancer staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn.

3.3 Met het aanmaken van een Account verleent Freelancer aan Cadac het recht om de gegevens van Freelancer op juistheid te controleren. Freelancer toont de juistheid van de ingevoerde gegevens op eerste verzoek van Cadac aan door bewijsstukken te overleggen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kopieën van een legitimatiebewijzen en/of diploma's en certificaten. Cadac is echter niet verplicht de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens en/of de via het Account van Freelancer geplaatste informatie te onderzoeken.

3.4 Freelancer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Cadac verstrekte gegevens en informatie.

3.5 Indien Cadac ervoor kiest om een controle als bedoeld in artikel 3.3 uit te voeren, wordt pas nadat de controle van Freelancer naar het oordeel van Cadac succesvol is afgerond een Account definitief en zal dit op Cadac Experts zichtbaar worden.

3.6 Cadac heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een Account van Freelancer te weigeren of te verwijderen. Een Account wordt in ieder geval verwijderd zodra er naar het oordeel van Cadac sprake is van misbruik.

3.7 Een Account op Cadac Experts is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.8 Freelancer vrijwaart Cadac voor aanspraken van Opdrachtgevers en/of derden ten gevolge van de vermelding van onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie over Freelancer op Cadac Experts.

3.9 Met het aanmaken van een Account geeft Freelancer toestemming aan Cadac om de gegevens van Freelancer op Cadac Experts te publiceren vanaf het moment dat het Account is aangemaakt. De gegevens van Freelancer zijn toegankelijk voor Opdrachtgevers. De gegevens van Freelancer zijn zichtbaar voor bezoekers van Cadac Experts zonder Account. Zichtbaar zonder account zijn de voornaam, locatie, expertise tags en een korte samenvatting van het profiel van de Freelancer.

3.10       Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Cadac alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.11       Cadac heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de Overeenkomst één of meerdere derden in te schakelen.

3.12       Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst integraal van toepassing.

3.13       Een Overeenkomst kan te allen tijde met inachtneming van een termijn van minimaal 1 maand schriftelijk worden opgezegd. Beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op de reeds verstrekte opdrachten. Deze dienen conform de Overeenkomst te worden afgehandeld. Binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst zal Cadac het Account en alle data van Freelancer, voor zover deze niet onder een wettelijke bewaarplicht vallen verwijderen. Freelancer kan zijn gegevens ook zelf direct verwijderen via "mijn account".

3.14       Reeds verstrekte opdrachten kunnen tot 4 dagen voorafgaand aan de start van de uitvoering van een opdracht door Cadac worden geannuleerd of gewijzigd. In geval van annulering is Cadac geen vergoeding onder welke noemer dan ook verschuldigd, tenzij Opdrachtgever een zogenoemde flex-boeking heeft gedaan. In dat laatste geval ontvangt Freelancer een in de Overeenkomst vastgesteld percentage van het door Opdrachtgever betaalde flex-boekingbedrag.

3.15       Indien het Account van Freelancer gedurende 2 jaar inactief is geweest, wordt het Account van Freelancer door Cadac verwijderd. De gegevens van Freelancer worden overeenkomstig artikel 3.13 van deze algemene voorwaarden verwijderd of bewaard.

Artikel 4  Gebruik Cadac Experts

4.1 Cadac beheert en onderhoudt Cadac Experts en zorgt ervoor dat Cadac Experts te allen tijde up-to-date is. Cadac ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor Cadac Experts. Freelancers kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken aan Cadac.

4.2 Cadac streeft naar een optimaal gebruik van Cadac Experts voor Freelancer en overige gebruikers. Hiervoor is noodzakelijk dat het gebruik van Cadac Experts en de Database tot en met gebruikers niveau te monitoren en analyseren. Freelancer stemt hiermee in.

4.3 Freelancer dient zijn Account, Cadac Experts en de Database uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze bedoeld zijn, namelijk het vinden van passende opdrachten bij Opdrachtgevers en het vervolgens via Cadac Experts accepteren van deze passende opdrachten. Freelancer zal zich onthouden van oneigenlijk gebruik.

4.4 Het is Freelancer in ieder geval niet toegestaan om het Account, Cadac Experts en/of de Database te gebruiken voor:

a) Andere (commerciële) doeleinden dan activiteiten die direct verband houden met het vinden van passende opdrachten van Opdrachtgevers en het vervolgens via Cadac Experts accepteren van deze specifieke opdrachten;

b) Het plaatsen en/of versturen van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie in zijn algemeenheid en in het bijzonder over Freelancer zelf, derden en/of de (mogelijke) opdracht;

c) Het plaatsen en/of versturen van informatie, documentatie etc. waarin illegale activiteiten van welke aard van ook worden besproken en/of aangeprezen;

d) Het uitvoeren van enige activiteit die een onredelijk of buitengewoon beslag legt op enige infrastructuur van Cadac Experts en/of de Database;

e) Het langs geautomatiseerde weg, bijvoorbeeld met behulp van een zoekprogramma, via Cadac Experts of onderdelen daarvan opvragen en/of hergebruiken van (substantiële) delen van de inhoud van de Database (spideren, harvesten en uitmelken). 

4.5 Freelancer zal geen handelingen verrichten, die de functionaliteit van Cadac Experts en/of de Database schaadt of op enige wijze beperkt dan wel ertoe leidt of kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt en/of voor overige gebruikers niet langer toegankelijk is.

4.6 Freelancer is verplicht om door hem geconstateerd of vermoed misbruik door derden aan Cadac te melden.

4.7 Cadac Experts is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de onbereikbaarheid van Cadac Experts en/of technische mankementen op Cadac Experts. Indien ten gevolge van een storing op Cadac Experts onjuiste informatie op Cadac Experts beschikbaar is of onjuiste opdrachtverzoeken worden uitgezet door Opdrachtgever dan wel aanvaard door Freelancer, dan kan dit niet aan Cadac worden toegerekend.

Artikel 5  Rol Cadac

5.1   De door Cadac aangeboden diensten bestaan uit:

a) het aanbieden van Cadac Experts en de mogelijkheid voor Freelancer om opgenomen te worden in de op Cadac Experts opgenomen Database van Freelancers; en

b) het faciliteren van de uitvoering door de gekozen Freelancer(s) van de tussen Opdrachtgever en Freelancer overeengekomen opdracht.

5.2   Freelancer communiceert zelfstandig en rechtstreeks met Opdrachtgever(s) over de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de opdracht en komt derhalve ook zelfstandig met Opdrachtgever(s) de inhoud van de opdracht overeen.

5.3   Het staat Freelancer te allen tijde vrij om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren.

5.4   Cadac staat niet voor de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen in het kader van de opdracht.

5.5 Cadac is geen intermediair, detacheerder of op andere wijze betrokken bij enige vorm van arbeidsbemiddeling.

Artikel 6  Intellectuele eigendom

6.1   Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Cadac Experts, de Database en de Diensten, waaronder begrepen alle intellectuele eigendomsrechten op en in (i) alle technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van Cadac Experts en (ii) de inhoud op of een deel van Cadac Experts en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande, en met betrekking tot alles wat Cadac ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen adviezen en afbeeldingen, komen toe aan Cadac.

6.2   Door het sluiten van een overeenkomst met Cadac ontstaat nooit enig (mede) eigenaarschap noch gebruiksrecht ten aanzien van de in artikel 6.1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten.

6.3   Freelancer zal geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cadac maken.

6.4   Ingeval tussen Cadac en Freelancer een geschil omtrent intellectuele eigendom ontstaat, wordt Cadac vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Freelancer.

6.5   Cadac heeft het recht om de naam en het logo van Freelancer voor marketingdoeleinden te gebruiken in externe communicatie en op social media.

Artikel 7  Vergoeding

7.1 Freelancer kan aanspraak maken op de door Cadac vastgestelde vergoeding(en).

7.2 Betaling van de opdracht loopt via de Cadac Experts.

7.3 Voor de Diensten is Freelancer een provisie aan Cadac verschuldigd gelijk aan een door Cadac vast te stellen percentage van de totale tussen Freelancer en Opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom exclusief BTW en eventuele reis- en verblijfskosten.

7.4 Binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, zal Cadac de ontvangen opdrachtsom verminderd met de provisie aan Freelancer doorbetalen.

7.5 Indien Cadac bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een vergoeding is vastgelegd in de Overeenkomst, is Cadac gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.6 Zolang Opdrachtgever geen opdracht bij Freelancer plaatst, is Freelancer voor het gebruik van Cadac Experts en het aanmaken van een Account geen vergoeding verschuldigd.

7.7 Indien Cadac in de toekomst kosten in rekening wil brengen aan Freelancer voor het hebben van een Account op Cadac Experts, dan wordt Freelancer hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien Freelancer niet akkoord gaat met de kostenstijging, dan wordt aan Freelancer de mogelijkheid geboden om de overeenkomst met Cadac te beëindigen en het Account te verwijderen.

Artikel 8  Termijn

8.1 Freelancer garandeert dat hij de Diensten zonder vertraging en onderbreking zal leveren. Niet-tijdige levering resulteert in verzuim zijdens Freelancer zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.

8.2 Indien Freelancer niet in staat is om zijn contractuele verplichtingen op grond van de Overeenkomst (tijdig) na te komen, dient hij Cadac hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.3 Freelancer is aansprakelijk jegens Cadac en verplicht om Cadac schadevergoeding te betalen indien Freelancer zijn contractuele verplichtingen op grond van de overeenkomst niet (tijdig) nakomt, onverminderd de overige rechten van Cadac. 

Artikel 9  Naleving

9.1 Freelancer houdt zich aan alle nationale en internationale wetten, regels, voorschriften en normen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften. 

Artikel 10  Levering

10.1       Freelancer dient de opdracht nauwkeurig uit te voeren, conform de Overeenkomst.

10.2       De ingebruikname van een werk door Opdrachtgever van Cadac wordt niet beschouwd als aanvaarding daarvan. Freelancer kan de aanvaarding of het gebruik door Opdrachtgever van Cadac nimmer als verweer tegen een vordering van Cadac gebruiken.

Artikel 11  Kwaliteit

11.1       Freelancer garandeert dat de opdracht uitgevoerd wordt conform en voldoet aan alle huidige wet- en regelgeving. Alle gemaakte of te maken kosten voor de naleving van deze regelgeving, en alle boetes en schade die het gevolg zijn van de niet-naleving van deze regelgeving, zijn altijd voor rekening van Freelancer, zelfs indien deze in eerste instantie door Cadac voor haar rekening genomen zijn.

Artikel 12  Ontbinding

12.1       Cadac heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring en zonder ingebrekestelling alsmede het Account van Freelancer te verwijderen, indien (i) Freelancer een of meerdere van zijn contractuele verplichtingen niet behoorlijk, niet tijdig of niet nakomt; (ii) Freelancer failliet gaat, een voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; of (iii) geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd op de eigendommen van Freelancer. 

12.2       Bij ontbinding van de Overeenkomst door Cadac op grond van dit artikel is Cadac nimmer gehouden om een schadevergoeding te betalen. Freelancer vrijwaart Cadac tegen vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ontbinding, en is gehouden om Cadac hiervoor schadeloos te stellen.

Artikel 13  Overmacht

13.1       Indien Cadac door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Freelancer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

13.2       Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijk(e) corrumpering of verlies van data, storende wettelijke bepalingen en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Cadac zijn ingeschakeld.

13.3       Indien sprake is van een overmachtsituatie is Cadac bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook Freelancer bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 14  Uitbesteding

14.1       Het is Freelancer toegestaan om de uitvoering van een opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan een derde, mist deze derde minimaal in het bezit is van dezelfde diploma's, certificaten etc. als Freelancer voor zover deze relevant zijn voor de uit te voeren opdracht.

14.2       De vorderingen van Freelancer op Cadac zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij Cadac hiervoor haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.

Artikel 15  Beschikbaarheid Cadac Experts

15.1       Cadac zal zich naar beste kunnen inspannen om Cadac Experts en de Database online beschikbaar te houden. Indien Cadac Experts en/of de Database geheel of gedeeltelijk niet door Freelancer gebruikt kunnen worden dan zal Cadac zich inspannen om er binnen 1 dag voor te zorgen dat Cadac Experts en/of de Database weer volledig toegankelijk zijn voor Freelancer. Mochten de problemen niet binnen 1 dag te verhelpen zijn dan zal Freelancer per mail en (indien mogelijk) via Cadac Experts geïnformeerd worden.

15.2       Cadac geeft geen garanties met betrekking tot:

a)       de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software browsers of prestaties van Cadac Experts en/of de Database;

b)       het vinden van passende opdrachten en/of het kunnen aangaan van opdrachten. 

Artikel 16  Aansprakelijkheid en schadevergoeding

16.1       Freelancer is aansprakelijk voor alle verlies of schade, van welke aard dan ook en ongeacht de wijze waarop deze ontstaan of veroorzaakt is, die zich voordoet bij Cadac en/of derden, waaronder begrepen personen en rechtspersonen die met of voor Cadac werken in het bijzonder de Opdrachtgever van Cadac, in verband met de uitvoering van een opdracht door Freelancer of met het handelen of nalaten zijdens Freelancer, zijn onderaannemers en/of leveranciers. Freelancer vrijwaart Cadac tegen vorderingen van derden, waaronder begrepen Opdrachtgevers van Cadac, die bovengenoemd(e) verlies of schade lijden.

16.2       Schade aan de materialen van Freelancer, en aan die van zijn onderaannemers of leveranciers, zowel op de locaties van Opdrachtgever van Cadac als daarbuiten, alsmede verlies of schade die veroorzaakt wordt door letsel van een persoon, is voor rekening en risico van Freelancer.

16.3       Freelancer is verplicht om zich tegen bovengenoemde risico's en verliezen te verzekeren bij een betrouwbare verzekeringsmaatschappij. Freelancer is gehouden om bewijs van een dergelijke verzekering te overleggen wanneer hierom verzocht wordt, en om Cadac op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.  

Artikel 17  Bescherming persoonsgegevens

17.1       Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat Cadac persoonsgegevens van Freelancer verwerkt. Cadac zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in het kader van de uitvoering van de met Freelancer gesloten overeenkomst en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke privacywetgeving. Voor de wijze waarop Cadac binnen Cadac Experts met persoonsgegevens omgaat alsmede de rechten van Freelancer terzake, verwijst Cadac naar haar Privacyverklaring.

Artikel 18  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1       Op de overeenkomst(en) tussen Cadac en Freelancer is Nederlands recht van toepassing.

18.2       Alle geschillen tussen Cadac en Freelancer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft Cadac tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Freelancer gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.

Artikel 19  Slotbepalingen

19.1       De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Cadac en Freelancer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

19.2       Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend. 

 

Algemene voorwaarden: Cadac Wallet

 • Definities
  • In dit document worden de volgende begrippen gebruikt:
   1. "Account" betekent een digitaal profiel dat via persoonlijke inloggegevens voor Opdrachtgever bereikbaar is en waarmee aankopen op de website kunnen worden gedaan;
   2. "Cadac" betekent Cadac Group BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 66766052 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;
   3. "Opdrachtgever" betekent elke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Cadac aangaat;
   4. "Website" betekent het platform op de website cadac.com, welke beheert wordt door Cadac.
 • Cadac Wallet
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Cadac Wallet.
  • Als Opdrachtgever heeft u automatisch de beschikking over een Cadac Wallet, zodra de Opdrachtgever een Account aanmaakt op de Website.
  • De Cadac Wallet bestaat uit 2 tegoeden, te weten het Prepaid tegoed (het aangekochte tegoed) en het Gespaard tegoed (het via het loyalty programma voor het gebruik van de website opgebouwde tegoed).
  • De Cadac Wallet en derhalve de hierin opgenomen tegoeden vervallen op het moment dat het bijbehorende Account wordt beëindigd om welke reden dan ook. Beëindiging van een Account is onomkeerbaar. Opdrachtgever dient derhalve altijd zijn/haar Cadac Wallet te controleren alvorens zijn/haar Account te beëindigen.
  • Opdrachtgever kan in zijn Account de inhoud van zijn Wallet terugvinden.
  • De Cadac Wallet vertegenwoordigt een waarde. De Opdrachtgever dient daarom zorgvuldig met de inloggegevens van zijn/haar Account om te gaan. Dit ter voorkoming van misbruik en fraude.
 • Prepaid tegoed
  • Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor gebruik op de website een tegoed aan te kopen. Dit tegoed wordt door Cadac aan Opdrachtgever gefactureerd. Na betaling van de factuur wordt het tegoed in de Cadac Wallet geplaatst.
  • Aankoop van een Prepaid tegoed door Opdrachtgever is definitief. Het is derhalve niet mogelijk om het Prepaid tegoed in geld te laten uitkeren aan Opdrachtgever.
  • Het Prepaid tegoed is persoonlijk en gebonden aan de Opdrachtgever. Het Prepaid tegoed is niet overdraagbaar.
  • Het Prepaid tegoed vervalt niet en is vrij te besteden door Opdrachtgever op de website (m.u.v. van trainingen op locatie).

 • Gespaard tegoed
  • Door aankoop van producten en diensten via de website bouwt Opdrachtgever een tegoed op, te weten het Gespaard tegoed.
  • Het Gespaard tegoed is geldig tot 1 jaar na deze periode vervalt het gespaarde tegoed. 
  • Opdrachtgever ziet tijdens het bestelproces hoeveel euro Gespaard tegoed hij/zij per aan te kopen product of dienst opbouwt met de bewuste aankoop.
  • Bij een aankoop zal betaling automatisch eerst plaatvinden middels afschrijving van het Gespaard tegoed en dan pas van het Prepaid tegoed. Afhankelijk van de omvang van de tegoeden eventueel aangevuld met betaling via een van de overige betaalmethodes.
  • Gespaard tegoed kan niet voor alle aankopen worden ingezet. Cadac zal steeds duidelijk op de website aangeven waarvoor het Gespaard tegoed op dat moment kan worden ingezet. Het Gespaarde tegoed kan in ieder geval niet voor trainingen op locatie worden ingezet.

 

 • Overige voorwaarden
  • Voor het overige gelden de algemene voorwaarden Inleiding en de algemene voorwaarden Cadac Experts Opdrachtgever (Bijlage 3).

Versie, 01- 2020

Kies een locatie

Europa

Wereld